Tietojen käytön valvonta ja lokitiedot

Lokitiedot:

Väestötietojärjestelmän teknisen käyttöyhteyden (VTJkysely, VTJrajapinta, VTJ:n ylläpito) avulla tapahtuvasta tietojen luovutuksesta pidetään lokirekisteriä. Väestörekisterikeskus vastaa väestötietojärjestelmän lokirekisteristä ja sen tietojen luovuttamisesta. Väestörekisterikeskus säilyttää väestötietojärjestelmään tehdyistä kyselyistä lokitiedot viisi vuotta. Lokitietojen avulla voidaan jälkikäteen selvittää, kuka on kysynyt kenenkin tietoja ja mitä tietoja sekä milloin tämä on tapahtunut.

Omien tietojen tarkastusoikeus ei koske lokitietoja:

Jokainen voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään on väestötietojärjestelmässä. Henkilöllä ei kuitenkaan ole oikeutta ilman erityistä perustetta saada tietää, ketkä hänen tietojaan ovat rekisteristä teknisen käyttöyhteyden avulla kyselleet. Lokitiedot eivät siten kuulu kyselyn kohteena olleen henkilön omien tietojen tarkastusoikeuden piiriin.

Erityinen peruste / epäily väärinkäytöstä:

Jos on syytä epäillä, että henkilön tietoja on katsottu väestötietojärjestelmästä ilman lain mukaista perustetta, henkilöllä voi olla oikeus lokiselvitysprosessin käynnistämiseen lähettämällä lokiselvitystä koskeva kirjallinen selvityspyyntö Väestörekisterikeskukselle. Väestörekisterikeskus pyytää sen jälkeen harkintansa mukaan selvitykset organisaatioilta, joissa mahdollisia kyselyjä on tehty. Organisaatiot selvittävät, mihin tarkoitukseen mahdolliset kyselyt on tehty. Tämän jälkeen Väestörekisterikeskus päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä sekä siitä, onko henkilöllä oikeus saada lokitietoja asianosaisaseman perusteella.