Tietoa varmenteista

Väestörekisterikeskus tuottaa varmenteita kansalaisille, organisaatioille ja terveydenhuoltosektorille. Varmenteita tarvitaan tietoverkkojen kautta tapahtuvassa tunnistamisessa, salauksessa ja sähköisen allekirjoituksen tekemisessä. Verkossa tapahtuvassa asioinnissa eivät perinteiset, kasvokkain tapahtuvat tunnistamismenetelmät ole mahdollisia.

FINeID on muodostettu sanoista: FINnish electronic IDentity. FINeID-nimellä tarkoitetaan varmenteiden avulla tapahtuvaa henkilön sähköistä tunnistamista.

Väestörekisterikeskuksen varmennejärjestelmä perustuu julkisen avaimen menetelmään (Public Key Infrastructure eli PKI). Henkilön sähköinen tunnistaminen antaa kansalaisille mahdollisuuden turvalliseen, ajasta ja paikasta riippumattomaan ja joustavaan verkkoasiointiin. Järjestelmä mahdollistaa tietosuojan ja tietoturvan toteutumisen, mikä on kansalaisen perusoikeus ja ehdoton edellytys verkkopalveluiden käyttämiselle. Kansalaisvarmenteen lisäksi Väestörekisterikeskus tuottaa varmenteita organisaatioille. Väestörekisterikeskus tarjoaa varmennepalvelujaan paitsi julkisen sektorin myös yksityis- ja järjestösektorin asiointipalvelujen käyttöön. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektori on merkittävä erityssääntelyyn perustuva asiakasryhmä.

Väestörekisterikeskuksen henkilöille myönnettävät tunnistus- ja allekirjoitusvarmenteet täyttävät yleiseurooppalaisen asetuksen n:o 910/2014 sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (617/2009) mukaiset vaatimukset.  Tavoitteena on varmistaa korkean tietoturvan ja oikean henkilöllisyyden toteutuminen sähköisessä asioinnissa. Väestörekisterikeskus toimii korkean tason vaatimukset täyttävänä tunnistuspalvelun tarjoajana tuottaessaan varmennepohjaisia tunnistusvälineitä. Väestörekisterikeskus on myös Suomen ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa hyväksyttävän tason allekirjoitusvarmenteen tarjoaja. Viestintävirasto valvoo varmentajan toimintaa.

Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelujen toiminta perustuu erityislainsäädäntöön. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) sekä laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) muodostavat varmennepolitiikan lainsäädännöllisen perustan.

Varmennepolitiikat sisältävät kuvaukset Väestörekisterikeskuksen menettelytavoista ja toimintaperiaatteista varmenteita myönnettäessä.