Yrkeskort för social- och hälsovården

Yrkeskortet för social- och hälsovården som beviljas av Befolkningsregistercentralen (BRC) är avsett för de yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som har registrerat sig i centralregistren över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården (Terhikki eller Suosikki) som upprätthålls av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Yrkeskortet är personligt och bundet till innehavarens rätt att utöva yrket. En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården kan med ett kort arbeta vid alla organisationer inom hälso- och sjukvården i hela landet. Yrkeskortet är i kraft i fem år om det inte finns någon faktor i anslutning till rätten att utöva yrket som begränsar giltighetstiden.

Kortuppgifter 

På framsidan av yrkeskortet för social- och hälsovården nämns kortets giltighetstid, kortinnehavarens registernummer, efternamn och förnamn samt yrkesrättighetsbeteckning. På baksidan av kortet finns till exempel kortets serienummer.

Personuppgifterna grundar sig på uppgifterna i befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen. Uppgifter om en persons rätt att utöva yrket fås ur registren Terhikki och Suosikki. En eventuell begäran om korrigering i fråga om yrkesrättigheter riktas alltid till Valviras tillståndsavdelning, tfn 0295 209 550.

Beställning av yrkeskortet och koder 

För att kunna beställa ett nytt kort eller PUK-upplåsningskoden måste kortinnehavaren personligen besöka registreringsstället för den offentliga hälso- och sjukvården. Kortinnehavaren ska ha med sig en giltig identifieringshandling som utfärdats av polisen (pass eller identitetskort).

Yrkeskortets koder skickas i ett separat brev från kortfabriken till den adress som kortinnehavaren har meddelat 2–4 vardagar efter att kortet har skickats.

Yrkeskortet kan skaffas vid vilket registreringsställe inom den offentliga hälso- och sjukvården som helst. En lista över registreringsställen och en länk till tidsbeställningen finns på BRC:s webbplats på adressen eevertti.vrk.fi/sv/halsovard. Yrkeskortet är avgiftsfritt men registreringsställena inom den offentliga hälso- och sjukvården kan för registreringstjänsten ta ut en avgift som motsvarar deras egna kostnader. Frågor som gäller avgiftens storlek kan riktas direkt till registreringsstället. 

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården kan förnya yrkeskortet med hjälp av ett giltigt yrkeskort via WebVartti (tjänsten på finska) och beställa ett nytt yrkeskort direkt till hemadressen. Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården kan identifiera sig i WebVartti med ett giltigt yrkeskort för social- och hälsovården och beställa ett yrkeskort med eller utan bild direkt till sin hemadress eller alternativt till ett registreringsställe inom den offentliga social- och hälsovården.

Kortläsarprogrammet påminner om att kortets giltighetstid löper ut en månad på förhand. Ett nytt yrkeskort skickas inte automatiskt utan kortet måste beställas från ett registreringsställe inom den offentliga hälso- och sjukvården. Leveranstiden för ett nytt kort är cirka 2 veckor.

Kortinnehavarens ansvar och ett förkommet kort 

Yrkeskortet är personligt och avsett endast för kortinnehavaren. Alla elektroniska funktioner som görs med kortet görs av kortinnehavaren. Kortet ska förvaras omsorgsfullt och separat från koderna. Det är viktigt att spara serienumret som finns på kortets baksida om det blir nödvändigt att spärra kortet.

Om kortet har skadats, förkommit, blivit stulet eller inte längre behövs ska detta omedelbart meddelas till spärrtjänsten för att förhindra missbruk. Spärrtjänsten är öppen dygnet runt under årets alla dagar:

  • tfn 0800 162 622 (gratis vid samtal från Finland)  
  • från utlandet +358 800 162 622 (+ den lokala operatörens avgift) 

Kortinnehavarens ansvar för kortet upphör när spärrtjänsten har tagit emot meddelandet om spärrning av kortet.

Mer information 

I frågor som gäller kortet och i problemsituationer hjälper i första hand rådgivningstjänsten på tfn 0600 9 6160 (lna/msa) eller registreringsställena inom den offentliga hälso- och sjukvården. Telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 8.00– 21.00 och lördagar kl. 9.00–15.00. Tjänsten är stängd söndagar och söckenhelger.

Registreringsställenas kontaktinformation finns på BRC:s webbplats på adressen vrk.fi/sv/halsovard. Till en del av registreringsställena går det att beställa tid även via den elektroniska tidsbeställningstjänsten vrk.ajapa.fi/th/.