Befolkningsregistercentralen med i WWF:s Green Office -nätverk

Green Office logoSom en del av Green Office -nätverket främjar Befolkningsregistercentralen miljövänliga val i sin egen verksamhet. Ämbetsverket fick rätt att använda WWF:s Green Office -märke i februari 2010. I och med märket ägnar Befolkningsregistercentralen allt närmare uppmärksamhet åt verksamhetssätt som hos kontor innebär en belastning på miljön.

I syfte att styra valen i miljövänlig riktning har Befolkningsregistercentralen i användning ett miljöprogram som har utarbetats i enlighet med WWF:s anvisningar. Dess målsättning är att kontinuerligt minska på den miljöbelastning och förbrukning av naturresurser som beror på arbetet och verksamheterna hos kontoret. I samarbete med WWF går Befolkningsregistercentralen in för att medverka till att naturens mångfald bevaras och klimatförändringen sker långsammare.

Målsättningarna för Befolkningsregistercentralens miljöprogram går ut på att:

  • minska på pappersförbrukningen
  • minska på elförbrukningen
  • minska på mängden blandavfall samt effektivera sorteringen av avfall
  • utöka medvetenheten om miljön.

Vid sidan av målsättningarna för miljöprogrammet främjar ämbetsverket aktivt elektronifiering av trycksaker samt går in för att minska på de utsläpp som orsakas vid tryckning av trycksaker och myndighetsblanketter och att minska på det ekologiska fotavtrycket.

Ytterligare information om miljövänligheten för Befolkningsregistercentralens trycksak: Lönnberg Print (på finska).

Green Office Green Office -nätverk WWF miljöprogram miljövänlig

Information kring ämnet

Information på andra webbplatser