VTJkysely

VTJkysely service är en tillämpning inom befolkningsdatasystemet som ger svar i realtid. Med hjälp av tillämpningen kan användarna söka uppgifter i befolkningsdatasystemet via sin egen arbetsstation. VTJkysely omfattar alla person-, byggnads- och fastighetsuppgifter som antecknats i befolkningsdatasystemet och kan visa över 80 olika skärmbilder för olika databehov. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Beställning av tjänsten

Det uppgiftstillstånd som behövs för att ta i bruk VTJkysely ska ansökas om hos Befolkningsregistercentralen. Av ansökan ska framgå vilket ändamål de ansökta uppgifterna ska användas för. i anslutning till ansökan ska också ges en redogörelse för användningen och skyddet av uppgifterna. Kundorganisationer kan ansöka om tillstånd för informationstjänster via Befolkningsregistercentralens e-tjänst. Handläggningstiden för ansökan om uppgiftstillstånd är ungefär sex veckor. Denna tid omfattar begäranden om komplettering av ansökan, förhandlingar och en eventuell utvärdering av den sökandes tekniska system.

När uppgiftstillståndet har beviljats ansöker användarorganisationen om behörigheter som ansvarig användare av VTJkysely för en av organisationen utsedd person. Den ansvariga användaren får ett personligt användarnamn och lösenord för tjänsten och kan därefter direkt via tillämpningen ansöka om personliga behörigheter att göra förfrågningar för andra personer i sin organisation. Därefter är tillämpningen VTJkysely tillgänglig för den organisation som beviljats uppgiftstillståndet.

Kommuners uppgiftstillstånd för VTJkysely

Befolkningsregistercentralen har beviljat kommunerna uppgiftstillstånd att använda tillämpningen VTJkysely. Kommunerna behöver inte ansöka separat om tillståndet utan kan beställa tjänsten genom att skicka beställnings- och förbindelseblanketten, redogörelsen för användningen och skyddet av uppgifterna samt ansökan om behörigheter för förvaltningstjänster per post till Befolkningsregistercentralen. Närmare anvisningar och prisuppgifter finns i uppgiftstillståndet och blanketterna, som finns under rubriken Bibliotek på webbplatsen. Handläggningstiden för beställningen är ungefär två veckor.

Om uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. användningen av uppgifterna förutsätter ett uppgiftstillstånd som Befolkningsregistercentralen beviljas användarorganisationen (inom den offentliga förvaltningen) samt användarorganisationen förbinder sig att följa tillståndsvillkoren.

En organisation som beviljats uppgiftstillstånd ska sätta sig in i villkoren för det och säkerställa att lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter om datasekretess och säkerhet vid databehandling iakttas vid behandlingen av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Uppgifter som tagits från befolkningsdatasystemet får inte överlåtas till tredje part utan specifikt tillstånd från Befolkningsregistercentralen.

Befolkningsregistercentralens experter ger råd i principiella frågor om utlämnande av uppgifter och i frågor som gäller datainnehållet i befolkningsdatasystemet.

Frågor och kommentarer kan skickas till adressen [email protected]

Namn Fil Uppdaterad