VTJ gränssnitt

I tjänsten VTJ gränssnitt upprättas en förfrågningsförbindelse mellan befolkningsdatasystemet och kundens tillämpning. Med hjälp av förfrågningsförbindelsen hämtar kundens tillämpning uppgifter från befolkningsdatasystemet till kundens system. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan.

Som sökvillkor kan man använda personbeteckning, byggnadsbeteckning, adress eller uppgifter om namn och födelsetid. När en medborgare loggar in på kundens e-tjänst med ett elektroniskt identitetskort eller ett mobilcertifikat kan uppgifterna om personen tas fram från befolkningsdatasystemet med hjälp av en elektronisk kommunikationskod som fås med certifikatet.

Vid tillämpningsförfrågningar förmedlas data i form av XML-meddelanden över ett WebService-gränssnitt. Förbindelserna mellan kundens system och befolkningsdatasystemet identifieras med hjälp av servercertifikat. Uppgifterna överförs mellan systemen över internet försedda med styrkommandon enligt HTTPS-protokollet och krypterade enligt SSL-protokollet. Kundens servercertifikat ska vara utfärdat av en pålitlig instans och ha en offentligt tillgänglig spärrlisttjänst. Servercertifikat fås avgiftsfritt från Befolkningsregistercentralen. Mer information om Befolkningsregistercentralens servercertifikat.

Meddelandena i tillämpningsförfrågan fastställs utifrån kundens behov av data.

Beställning av tjänsten

Ibruktagande av VTJ gränssnitt förutsätter uppgiftstillstånd som Befolkningsregistercentralen har beviljat organisationen (inom den offentliga förvaltningen) och att organisationen förbinder sig att iaktta villkoren i tillståndet. Kunden lämnar en separat datasekretessredogörelse i anslutning till ansökan om uppgiftstillståndet. Kundorganisationer kan ansöka om tillstånd för informationstjänster via Befolkningsregistercentralens e-tjänst.

Ansökan om uppgiftstillstånd ska göras skriftligt på en blankett och av ansökan ska bland annat framgå vilket ändamål uppgifterna kommer att användas för. Vi rekommenderar att organisationen tar del av tjänstebeskrivningarna före ansökan om uppgiftstillstånd. Handläggningstiden för ansökan om uppgiftstillstånd är ungefär tre månader. Denna tid omfattar begäranden om komplettering av ansökan, förhandlingar och en utvärdering av den sökandes tekniska system.

Om uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. En organisation som beviljats uppgiftstillstånd ska sätta sig in i villkoren för det och säkerställa att lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter om datasekretess och säkerhet vid databehandling iakttas vid behandlingen av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Uppgifter som tagits från befolkningsdatasystemet får inte överlåtas till tredje part utan specifikt tillstånd från Befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralens experter ger råd i principiella frågor om utlämnande av uppgifter och i frågor som gäller datainnehållet i befolkningsdatasystemet.

Frågor och kommentarer kan skickas till adressen julkishallinto(at)vrk.fi.

Namn Fil Uppdaterad