Utnyttjande av befolkningsdatasystemet i geografiska informationstjänster

Befolkningsdatasystemets uppgifter används i stor sträckning i olika geografiska informationstjänster: räddningsväsendet, planeringsverksamhet, miljöutredningar, statistiken, i riskanalyser över översvämningsområden, marknadsundersökningar, trafikplanering, i planeringen och byggandet av kommunikationssystemen, i polisens funktioner, utredningar över trafikbuller, i kartor som beskriver markanvändning, forskning av migrationsströmmar osv.

geografiska informationstjänster