Utlämnande av uppgifter ur befolkningsdatasystemet

Uppgifterna i Befolkningsdatasystemet används för att stöda samhällets funktioner och informationsförsörjningen. Verksamheten kring informationstjänster grundar sig på lag.

Befolkningsdatasystemet effektiviserar avsevärt funktionerna i den offentliga sektorn i och med att myndigheterna inte behöver samla in samma uppgifter inom ramen för sin egen verksamhet eller fortlöpande underhålla befolkningsdata på basnivå i egna register.

Den offentliga sektorn är en betydande aktör när det gäller att underhålla och utnyttja uppgifterna i befolkningsdatasystemet, men systemet kan användas för hela samhällets bästa – också för att tillgodose företags och andra privata aktörers behov. Med hjälp av uppgifterna i befolkningsdatasystemet kan man bland annat hålla företagens kundregister aktuella och rikta in marknadsföringen på lämpliga målgrupper.

Vid behandlingen av uppgifter i befolkningsdatasystemet ska kraven på integritetsskydd, skydd av personuppgifter och informationssäkerhet liksom god informationsbehandling- och informationsförvaltningssed iakttas. Om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster stadgas i lag (2009/661).

Kraven på dataskydd och informationssäkerhet beaktas alltid när uppgifter lämnas ut och behandlas.

Utlämnande av uppgifter i befolkningsdatasystemet förutsätter i regel tillstånd av Befolkningsregistercentralen eller magistraten. Vid prövningen av ett datatillstånd utreder Befolkningsregistercentralen noggrant hur den som tar emot uppgifterna avser använda och skydda dem samt hur informationssäkerheten verkställs. Befolkningsregistercentralen övervakar också användningen av uppgifter som lämnats ut från befolkningsdatasystemet.