Urvalstjänst

Urvalstjänsten innebär att personer eller byggnader som fyller vissa kriterier plockas ut ur befolkningsdatasystemet till exempel för att genomföra en enkät eller skicka ut information. Valda personuppgifter kan också användas bland annat för registerbaserade undersökningar där uppgifter i befolkningsdataregistret sammankopplas med uppgifter från andra källor. I en vald målgrupp kan man göra ett urval av önskad storlek antingen genom systematisk sampling eller med tonvikt på olika grupper.

En persons egenskaper (ålder, kön, modersmål eller flyttningshistoria), området (postnummer, kommun eller landskap) eller en byggnads egenskaper (användningsändamål eller utrustning) kan fungera som urvalskriterier.

Beställning av tjänsten

Ibruktagande av Urvalstjänsten förutsätter uppgiftstillstånd som Befolkningsregistercentralen har beviljat organisationen (inom den offentliga förvaltningen) och att organisationen förbinder sig att iaktta villkoren i tillståndet. Ansökan om uppgiftstillstånd ska göras skriftligt på en blankett och av ansökan ska bland annat framgå vilket ändamål uppgifterna kommer att användas för. Vi rekommenderar att organisationen tar del av tjänsteanvisningarna före ansökan om uppgiftstillstånd. Kundorganisationer kan ansöka om tillstånd för informationstjänster via Befolkningsregistercentralens e-tjänst. Handläggningstiden för ansökan om uppgiftstillstånd är ungefär två veckor. Vid särskilt avancerade urval är handläggningen tre till fyra veckor. Efter beslut om beviljande av uppgiftstillstånd sker den tekniska leveransen av uppgifterna inom 10–20 dagar.

Byggnads- och lägenhetsuppgifter för kommuner

Befolkningsregistercentralen har beviljat kommunerna ett uppgiftstillstånd för urval av uppgifter om byggnader och byggprojekt i kommunen. Uppgiftstillståndet gäller tills vidare. Kommunen behöver inte ansöka separat om uppgiftstillståndet, utan kommunen kan beställa ett urval med en beställningsblankett. Handläggningstiden för beställningen är ungefär två veckor.

Om uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. En organisation som beviljats uppgiftstillstånd ska sätta sig in i villkoren för det och säkerställa att lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter om datasekretess och säkerhet vid databehandling iakttas vid behandlingen av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.
Uppgifter som tagits från befolkningsdatasystemet får inte överlåtas till tredje part utan specifikt tillstånd från Befolkningsregistercentralen.

Befolkningsregistercentralens experter ger råd i principiella frågor om utlämnande av uppgifter och i frågor som gäller datainnehållet i befolkningsdatasystemet.

Frågor och kommentarer kan skickas till adressen [email protected]