Upprätthållande av befolkningsdatasystemet

Befolkningsdatasystemet är ett riksomfattande elektroniskt register med basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland. Systemet innehåller också information om byggnader, byggprojekt och lägenheter och fastigheter. Befolkningsdatasystemet är det mest använda basregistret i vårt land.

Befolkningsdatasystemet upprätthålls av Befolkningsregistercentralen, magistraterna och kommunerna. Registreringen av uppgifter grundar sig på kommunernas, medborgarnas och myndigheternas lagstadgade anmälningar. Uppgifterna i systemet används i hela samhällets informationsförsörjning, till exempel av den offentliga förvaltningen, för organisering av val, för beskattning och juridisk förvaltning samt för forskning och statistikföring. Även företag och sammanslutningar kan få tillgång till information i befolkningsdatasystemet eftersom det i systemet registreras grundläggande identifierande uppgifter om personer och byggnader.

Kommunerna och magistraterna ansvarar för upprätthållandet av informationen i befolkningsdatasystemet, och införandet av uppgifter har traditionellt till stor del hört till magistraternas uppgifter. Numera finns det dock en stor grupp olika aktörer som meddelar sina uppgifter direkt till befolkningsdatasystemet. Till exempel sjukhus skickar uppgifter om personer som fötts och avlidit direkt till befolkningsdatasystemet och församlingarna meddelar namn på barn som döpts elektroniskt genom en informationsöverföring från det egna systemet. Utöver myndigheter kommer det också information från medborgare, det vanligaste sättet är genom en flyttanmälan som ifylls i samband med att man flyttar.

Personuppgifter som införs i befolkningsdatasystemet är bland annat namn och personbeteckning, adress, medborgarskap och modersmål, familjeförhållanden samt uppgifter om födelse och dödsfall. Mer information om personuppgifter finns på Befolkningsregistercentralens webbplats.

Vad gäller bygguppgifter meddelas uppgifterna elektroniskt direkt från kommunen till befolkningsdatasystemet eller så skickar kommunen uppgifterna till magistraten som registrerar dem. Uppgifter som registreras om byggnader är bland annat byggnadsbeteckning, läge, ägare, våningsyta, utrustningsnivå och anslutningar till nät, användningssyfte samt datum för slutförande. Mer information om byggnadsuppgifter finns på Befolkningsregistercentralens webbplats.

Fastighetsuppgifter uppdateras via Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem (FDS), och dessa uppgifter omfattar bland annat fastighetsbeteckning, registreringsdatum och ägare.