Byggnads- och lägenhetsuppgifter

Enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster upprätthålls byggnads- och lägenhetsuppgifterna i befolkningsdatasystemet för identifiering av hemorten samt för utredande av byggnaders och lägenheters tekniska egenskaper. Uppgifterna tillgodoser den offentliga förvaltningens behov av uppgifter om byggnader, lägenheter och boende samt betjänar produktionen av officiell statistik. Uppgifter används av bl.a. Skattemyndigheten, Folkpensionsanstalten, Lantmäteriet, Statistikcentralen, räddningsverken osv.

Uppgifter om vilka byggnader som registreras samt uppgifterna om vilka uppgifter som registreras om byggnader, lägenheter och verksamhetslokaler har definierats i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010).

Registrets basuppgifter insamlades av ägare till byggnader och innehavare till lägenheter vid 1980 års lagstadgade folk- och bostadsräkning. Uppgifter om byggnadsprojekt som kräver tillstånd (nya byggnader och lägenheter samt ändringsarbeten) har fåtts efter 1.11.1980 direkt från kommunerna. Byggnads- och lägenhetsuppgifternas datainnehåll kontrollerades omfattande för befolknings- och byggnadsräkning år 1990. Kontrollerna inriktades på bebodda byggnader och bostäder samt att upprätthålla förbindelsen mellan person-lägenhet-byggnad. Om byggnader som byggts före 1980 finns det inte så omfattande uppgifter i befolkningsdatasystemet som om nya byggnader.

Tilläggsuppgifter: rahu.info(at)vrk.fi