Suomi.fi-meddelanden

Med hjälp av Suomi.fi-meddelanden kan medborgare kommunicera elektroniskt med organisationer inom den offentliga förvaltningen. I Meddelanden-delen av Suomi.fi-webbtjänsten kan medborgare läsa meddelanden de mottagit efter att de loggat in med bankkoder, certifikatkort och mobilcertifikat.

Det existerande Medborgarkontot kommer att förvandlas till tjänsten Suomi.fi-meddelanden under 2017.

För myndigheter medför Suomi.fi-meddelanden möjligheten att elektroniskt skicka delgivningar och beslut till medborgare oberoende av vilket format medborgaren vill få meddelandena i. Om medborgaren gett sitt samtycke till att motta meddelanden elektroniskt kommer meddelandet som myndigheten skickat att styras till medborgarens meddelanden i Suomi.fi-webbtjänsten. Om medborgaren inte gett sitt samtycke till att motta elektroniska meddelanden kommer meddelandena som skickas till tjänsten att skrivas ut och skickas till medborgaren som papperspost.

Anvisningar för organisationer inom den offentliga förvaltningen beträffande ibruktagandet av tjänsten har publicerats på adressen https://esuomi.fi/suomi-fi-tjanster/suomi-fi-meddelandeformedling/?lang=sv