Suomi.fi-identifikation

Suomi.fi-identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Den är säker och lätt att använda.

Man kan identifiera sig med bankkoder, certifikatkort och mobilcertifikat.

Suomi.fi-identifikation visas för medborgare då de identifierar sig i den offentliga förvaltningens tjänster. Tjänsten är i bruk i alla ärendetjänster inom den offentliga förvaltningen som kräver stark identifiering.

Med hjälp av Suomi.fi-identifikation kan du enkelt förflytta dig mellan den offentliga förvaltningens olika tjänster med en enda inloggning. Detta betyder att om du till exempel loggar in i arbets- och näringstjänsterna kommer du också åt FPA:s tjänster utan att behöva logga in på nytt. När du loggar ut ur tjänsten lämnar du samtidigt alla webbtjänster inom den offentliga förvaltningen. Det kommer dessutom att läggas till övriga metoder för stark identifiering i tjänsten.

eIDAS-identifikation

eIDAS-identifikationen gynnar mobilitet och myndighetsärendena över landsgränserna

eIDAS (Electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market) är EU:s förordning om tillhandahållande av identifikations- och betrodda tjänster. Enligt förordningen ska alla som tillhandahåller offentliga e-tjänster i EU:s medlemsländer tillåta elektronisk identifiering från alla EU:s medlemsländer. En person i ett annat medlemsland som använder ett notifierat identifieringsverktyg ska med andra ord kunna uträtta ärenden elektroniskt till exempel i den finländska offentliga sektorns e-tjänster.

Suomi.fi-identifikation stöder eIDAS-identifikation fr.o.m. februari 2019

Användare hittar eIDAS-identifikation bland de övriga identifieringsmetoderna i Suomi.fi-identifikationen (bankidentifiering, mobil- och medborgarcertifikat).

För att få tillgång till de finländska myndigheternas e-tjänster ska en person som använder ett annat lands eIDAS-identifikationsverktyg först välja ”Övriga europeiska identifieringssätt (eIDAS)” som identifikationsmetod och sedan välja sitt land, för att systemet ska kunna hänvisa personen till identifikation med hjälp av sitt identifikationsverktyg.

För eIDAS-identifikation duger endast notifierade identifieringsverktyg

Innan identifikationsverktyget godkänns för användning inom det gränsöverskridande eIDAS-nätverket måste det notifieras. Genom notifikation säkerställer man att identifieringsverktyget uppfyller datasäkerhetskraven och att de även är betrodda i andra länder.

I det första skedet är det endast möjligt att identifiera sig i finländska tjänster med tyska identifieringsverktyg. Senare kommer Italien, Estland, Spanien, Kroatien och Luxemburg med. Utöver EU-länderna kommer även följande länder att vara med: Island, Norge och Schweiz.

Inga finländska identifieringsverktyg har ännu notifierats. De som använder finländska identifieringsverktyg kan således ännu inte uträtta ärenden i de övriga eIDAS-ländernas e-tjänster.

Tillgången till e-tjänster inom den offentliga sektorn

Elektronisk identifiering i Finland bygger på personbeteckningar och identifikationsapplikationerna baserar sig på personbeteckningen utgångspunkter. En person som identifierar sig med hjälp av eIDAS saknar finländsk personbeteckning. På grund av detta har en person som identifierar sig med eIDAS nödvändigtvis inte genast tillgång till samma tjänster som finländska medborgare.

Anvisningar för organisationer inom den offentliga förvaltningen beträffande ibruktagandet av tjänsten har publicerats på adressen https://esuomi.fi/suomi-fi-tjanster/suomi-fi-identifikation/?lang=sv