Spärrmarkering

Om en person på goda grunder misstänker att den egna eller familjens säkerhet kan vara hotad, kan magistraten på begäran besluta att uppgifter om personens eller familjens hemort och adress från befolkningsdatasystemet ej får lämnas till annan än myndighet.

Beviljande av spärrmarkering förutsätter till magistraten riktad, motiverad skriftlig ansökan eller åtminstone personligt besök. Magistraten klargör för kunden de direkta effekterna av spärrmarkering. Spärrmarkering som beviljats första gången gäller i högst fem år. Förbudet kan därefter förlängas för en period om två år åt gången. Av särskilda skäl kan spärrmarkeringen gälla tills vidare.

Då en person beviljats spärrmarkering förvägras även myndigheter i vissa fall personens adressuppgifter. De myndigheter som har tillgång till adressuppgifterna får även information om spärrmarkeringen. Om liknande utlämningsbegränsning stipuleras även i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Sekretesskyldigheten gäller i detta fall endast den myndighet hos vilken personen anhållit om förbud mot utlämning av uppgifter. 

Kontaktadress

En person som beviljats spärrmarkering kan meddela en kontaktadress till magistraten för införande i befolkningsdatasystemet. Utlämningsbegränsningarna i anslutning till spärrmarkeringen gäller inte kontaktadressen, vilket gör det möjligt även för andra aktörer än myndigheter att vid behov ta kontakt med personen som fått spärrmarkeringen. Kontaktadressen är en annan sak än den postadress som införs i befolkningsdatasystemet och som omfattas av utlämningsbegränsningarna i anslutning till spärrmarkeringen.

Kontaktadressen kan vara exempelvis en postboxadress, arbetsplatsens adress eller någon annan motsvarande adress som inte avslöjar exakta uppgifter om personens boende. Anmälaren är själv ansvarig för att han eller hon kan ta emot postförsändelser till kontaktadressen.

Kontaktadressen kan lämnas till alla parter som behöver den, om inte personen har anmält förbud mot utlämning av uppgifter som också gäller kontaktadressen (förbud mot direktreklam, förbud mot utlämning av kontaktuppgifter, förbud mot uppdatering av kundregister, personmatrikelförbud och släktforskningsförbud). Utlämningsförbuden kan anmälas samtidigt som kontaktadressen. Om personen redan har anmält sådana utlämningsförbud, gäller de automatiskt också kontaktadressen. Förbuden gäller tills vidare och de kan avlägsnas i önskad omfattning.

Kontaktadressen träder i kraft när den har antecknats i befolkningsdatasystemet och gäller högst till dess att spärrmarkeringen går ut. Kontaktadressen kan ändras under spärrmarkeringens giltighetstid. Då man ansöker om fortsättning på spärrmarkeringen, ska kontaktadressen meddelas på nytt.

Kontaktadressen kan anmälas till befolkningsdatasystemet med en elektronisk blankett (kräver identifiering) i tjänsten Suomi.fi eller vid ett personligt besök hos närmaste magistrat. Mer information ger magistraterna.