Certifikattjänster för social- och hälsovården

Certifikattjänsterna för social- och hälsovården som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen utgörs av en stödtjänst för KanTa-tjänsterna, som möjliggör pålitlig autentisering av anställda inom social- och hälsovården samt elektronisk signatur för patienthandlingar och läkemedelsrecept. En stark elektronisk autentisering av personer är en förutsättning för datasäkerheten i social- och hälsovårdens och sjukvårdens rikstäckande datasystemtjänster.

Befolkningsregistercentralens certifikattjänster beviljar certifikatkort och certifikat för social- och hälsovården. Certifikatkort för social- och hälsovården är yrkeskort, personalkort, aktörskort och tillfälligt kort. Testkorten för social- och hälsovården lämpar sig för testning av olika tekniska egenskaper.

Befolkningsregistercentralens certifikattjänster producerar även servercertifikat för KanTa-tjänsterna för tjänsteleverantörer och apotek, samt för leverantörer av datatekniska tjänster för dessa.

Beställnings- och styrsystemet Vartti är avsett för registrering, beställning, produktion och livscykelhantering av certifikatkort och certifikat samt tillfälliga kort och deras tillfälliga certifikat inom social- och hälsovården. Vartti kan endast användas av Befolkningsregistercentralens utbildade registrerare. Vartti fordrar separata användarrättigheter. Certifikatpolicyn innehåller beskrivningar av praxis för Befolkningsregistercentralens verksamhetsutövande och principer för beviljande av certifikat. Certifikatpolitiska handlingar är certifikatpolicy, certifieringspraxis och certifikatbeskrivning.

Avtal inom social- och hälsovården

För att beställa personal- eller aktörskort behöver en organisation inom social- och hälsovården avtal med Befolkningsregistercentralen. Avtalen inom social- och hälsovården upprättas i Befolkningsregistercentralens e-tjänster. Om endast yrkesutbildade inom social- och hälsovården arbetar i en organisation inom social- och hälsovården behöver organisationen inte ingå separata avtal med Befolkningsregistercentralen.

Bilagorna till avtal om certifikattjänster inom social- och hälsovården finns i biblioteket nedan.