Servicecertifikat för social- och hälsovårdens organisationer

Befolkningsregistercentralens certifikattjänster producerar servercertifikat för Kanta-tjänsterna för tjänsteleverantörer och apotek, samt för leverantörer av datatekniska tjänster för dessa.

Vid anslutning som användare i Kanta-tjänsternas patientuppgiftsarkiv behövs ett systemsignaturcertifikat. Systemsignaturcertifikatet används för att elektroniskt underteckna sådana handlingar som inte undertecknas med personcertifikat för hälsovården.

Social- och hälsovårdens servicecertifikat ansöks via e-tjänsterna.

Servicecertifikat för social- och hälsovården är:

  • Social- och hälsovårdens servercertifikat
  • Social- och hälsovårdens test-servercertifikat
  • Social- och hälsovårdens systemsignaturcertifikat
  • Social- och hälsovårdens test-systemsignaturcertifikat

Ansökan av servicecertifikat för social- och hälsovården

Ansökan förutsätter registrering som användare av e-tjänster. I samband med registreringen upprättar användaren ett kundkonto för organisationen som denne representerar och dit hen kan bjuda in andra användare inom sin organisation eller för en teknisk samarbetsinstans. Registreringen förutsätter stark autentisering från användarens sida.

Som preciserande uppgift om organisationsenheten på ansökan används organisationens långa namn enligt FPA:s och Institutet för hälsa och välfärds (THL) kodtjänst (t.ex. för apotekens del Helsingin VI apteekki / Apoteket Helsingfors VI).

Den sökande fyller i ansökan och bifogar begäran om certifikat (csr-filen) till ansökan, eller alternativt bjuder in den tekniska samarbetsinstansen till kontot för att bifoga begäran om certifikat.

Ansökan om systemsignaturcertifikat görs och undertecknas av den serviceleverantör inom social- och hälsovård som administrerar datasystemet i fråga även om det tekniska underhållet och driften av tjänsten lagts ut på en annan organisation. Ansökan kan också göras av en s.k. Kanta-förmedlare som upptagits i THL:s förmedlarregister och som ansöker om systemsignaturcertifikat i sitt eget namn. Då anges i namnfältet för den tekniska kontaktpersonens organisation: ”Kanta-förmedlare”.

Den som ansöker om systemsignaturcertifikat för privat social- och hälsovård ska bifoga datasystemets intyg om överensstämmelse.

Leveranstid

Kunden ser hur ärendet handläggs via sitt konto på e-tjänsten.

Leveranstiden för servicecertifikatet är högst fem (5) vardagar efter att ansökan har fyllts i korrekt och de bilagor som behövs har skickats in till BRC. Servicecertifikatet levereras till beställaren eller teknisk kontaktperson för beställaren per e-post i filformaten der- och pem.

Ansökan förfaller om den varit anhängiggjord i över 6 månader och den inte fyllts i korrekt eller om det saknas bilagor.

Certifikatets giltighetstid

Servicecertifikatet  för social- och hälsovården har en giltighetstid på högst 2 år.

Spärra servicecertifikat

Ett servicecertifikat ska alltid spärras om man misstänker att innehavarens individuella nyckel har avslöjats. Certifikatet ska även spärras då det inte längre behövs eller användningssyftet förändras. Ett spärrat certifikat kan inte tas i bruk igen.

Begäran om spärrning görs via e-tjänster. Certifikatets serienummer behövs för att spärra certifikatet.

  1. Logga in i e-tjänsten.
  2. Sök beslutet om det certifikat du önskar spärra i listan ”Beviljade tillstånd och ofullbordade ärenden”.
  3. Klicka på pilsymbolen bredvid knappen "Öppna beslutet" och välj "Gör begäran om spärrning av certifikatet" / "Tee varmenteen sulkupyyntö".
  4. Ange certifikatets serienummer, kontrollera uppgifterna som visas och skicka begäran.
  5. Du får ett e-postmeddelande då certifikatet har spärrats.

Certifikat spärras inom 24 timmar från att begäran om spärrning har skickats.

Mer information vid behov: vptuotanto(a)vrk.fi