Respons

Skicka gärna respons till oss om webbplatsens innehåll och struktur och om användningen av webbplatsen. Responsen används för att utveckla tjänsten. Välj en lämplig rubrik i förteckningen. Om du vill att vi svarar på din respons ska du lämna din kontaktinformation. Du kan också lämna din respons anonymt. Om du vill ge respons på länkar som leder från en annan organisations webbplats till Befolkningsregistercentralens webbplats, vänligen använd responstjänsten hos organisationen i fråga. I frågor som gäller personuppgifter i befolkningsdatasystemet kontakta direkt magistraten i ditt eget område.

Det här fältet är obligatoriskt. Ärende
Det här fältet är obligatoriskt. Dina synpunkter