Registerbeskrivningar

Befolkningsregistercentralen fungerar tillsammans med magistraterna som registerförare för befolkningsdatasystemet. Tillsammans med Posti Group Abp upprätthålls ett register över röstinspelning av flyttanmälningstelefonen. I samband med val upprättar Befolkningsregistercentralen ett rösträttsregister som finns till påseende före valen i magistraterna. Enligt 10 § personuppgiftslagen (523/1999) ska den registeransvarige hålla en registerbeskrivning allmänt tillgänglig och av den ska framgå.

  • den registeransvariges namn och kontaktinformation
  • ändamålet med behandlingen av personuppgifter
  • en beskrivning av gruppen eller grupperna av registrerade och de uppgifter som hör samman med dessa
  • vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter översänds till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  • en beskrivning av principerna för skyddet av registret

Registerbeskrivning på befolkningsdatasystemet
Dataskyddsbeskrivning på flyttanmälningstelefonen
Registerbeskrivning på rösträttsregistret

befolkningsdatasystemet registerbeskrivning rösträttsregister