Priser

Priserna bygger på finansministeriets förordning om avgifter för Befolkningsregistercentralens prestationer.

En urvalsspecifik avgift samt en enhetsavgift tas ut för urvals- och uppdateringstjänsterna. Om leveransen består av flera olika del-leveranser tas en separat avgift ut för varje urval.

Prislista 2019

 • leveransavgift för uppdatering av kundregister 440 €
  identifieringsavgift 110 €, om personerna identifieras utifrån namn och födelsedatum (ddmmåååå)
 • urvalsspecifik leveransavgift 660 €
 • tilläggsavgift för urval av kontrollgrupp 660 €
 • enhetsavgift 0,022 €/dataenhet (person/byggnad)
 • rabatt på enhetsavgifterna ges baserat på antal:
  antal dataenheter / pris på en dataenhet

över 100 000 / 0,011 €
över 300 000 / 0,01 €
över 500 000 / 0,009 €
över 2 500 000 / 0,007 €
över 3 400 000 / 0,005 €
över 5 000 000 / 0,004 €

Standardiserat urval av uppgifter om byggnader och lägenheter

Standardiserat urval av uppgifter om byggnader och lägenheter är kostnadsfritt två gånger per kalenderår för följande organisationer:

 • statliga ämbetsverk och inrättningar
 • domstolar och andra rättskipningsorgan
 • kommunala myndigheter
 • riksdagen och dess underlydande verk och inrättningar  
 • republikens presidents kansli
 • landskapsmyndigheterna samt kommunala och statliga myndigheter i landskapet Åland
 • läroanstalter som ordnar lagstadgad utbildning som leder till examen
 • Folkpensionsanstalten

Som urvalskriterium används byggnader och byggprojekt i en eller flera kommuner (en grupp fritt definierade kommuner, exempelvis ett landskap) eller hela Finland. Urvalsområdet fastställs i det datatillstånd som beviljats till den sökande.

De uppgifter som lämnas ut följer Befolkningsregistercentralens gällande postbeskrivningen: Informationsåtervinning av uppgifter om byggnad, lägenhet- och byggprojekt (pdf).

Datainnehållet som lämnas ut fastställs i det datatillstånd som beviljats till den sökande genom att alla delfiler eller vissa delfiler från befolkningsdatasystemet lämnas ut som sådana enligt den gällande postbeskrivningen.  Utlämnande av personuppgifter i delfiler kan avvika från postbeskrivningen i datatillståndet, exempelvis uppgifter om byggnadsägare och uppgifter om boende i en byggnad.