Personuppgifter

Befolkningsdatasystemet innehåller basuppgifter om finska medborgare samt om utländska medborgare som är stadigvarande bosatta i Finland. Personuppgifterna i befolkningsdatasystemet upprätthålls med stöd av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) för identifiering av personer samt för utredning av person- och familjerättsliga ställningen och behörigheten. Baspersonuppgifter som registreras i systemet är bland annat namn, personbeteckning, adress, hemkommun, medborgarskap, familjeförhållanden samt uppgifter om födslar och dödsfall. Dessutom registreras exempelvis uppgifter om intressebevakning, begränsningar av en persons handlingsbehörighet och uppgifter om intressebevakningsfullmakter samt sådana uppgifter om modersmål, kontaktspråk, yrke och begränsningar i utlämning av data som personen själv har uppgett.

Övriga data som registreras är bland annat uppgifter om omhändertagande, uppgifter som behövs för förrättande av val och folkomröstningar, uppgifter om medlemskap i religionssamfund, uppgifter om en persons lokala registermyndighet samt uppgiften om den elektroniska kommunikationskoden som behövs för trygg elektronisk kommunikation.

Data erhålls av privatpersoner och olika myndigheter på basis av den anmälningsskyldighet som föreskrivs i lag eller förordning (till exempel flyttanmälan). Myndigheter som meddelar uppgifter är församlingarna, Migrationsverket, finska beskickningar utomlands, domstolar, kommunala socialmyndigheter, sjukhus och hälsocentraler samt myndigheter som förrättar vigsel. Till exempel uppgiften om ett barns födelse meddelas direkt av sjukhuset och därefter ger magistraten barnet en personbeteckning. Barnets föräldrar anmäler de namn som barnet ges antingen till den präst som förrättar dopet eller till magistraten för registrering av barnet i befolkningsdatasystemet.

Om en finsk medborgare bosätter sig utomlands, uppdateras personuppgifterna och uppgifterna om bostadsort endast om personen själv ser till att de meddelas till myndigheterna. Uppgifter som meddelas är bland annat äktenskap, skilsmässa, födelse av barn samt bostadsadress. Anmälan kan göras antingen hos magistraten i den senaste hemkommunen, dvs. i den folkbokföringskommunen, eller hos närmaste finska beskickning i det nya bostadslandet. När adressuppgifterna är uppdaterade i befolkningsdatasystemet går det till exempel snabbare att få finskt pass.

Flyttning i utlandet
Estländska befolkningsregisterhandlingar
Kunder som uppdaterar adressinformation från befolkningsdatasystemet
Förbud mot utlämning av personuppgifter

befolkningsdatasystemet finska medborgare medborgare personuppgifter utländska medborgare utlänningar