Övriga tjänster

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet tillhandahålls företag och sammanslutningar men också via andra myndigheters eller företags tjänster.

Fastighetsdatatjänsten

Lantmäteriverkets Fastighetsdatatjänst tillhandahåller användarna Lantmäteriverkets terrängkartor över hela landet, heltäckande fastighets- och byggnadsuppgifter samt prisuppgifter vid fastighetsaffärer och ett register över fixpunkter.

Användning av Fastighetsdatatjänsten förutsätter ett skriftligt avtal med Lantmäteriverket. För en del produkter som ingår i tjänsten behövs dessutom en redogörelse för användningsändamålet för uppgifterna eller ett separat tillstånd från den som producerar informationen.

Statistik

Befolkningsregistercentralen publicerar statistik bl.a. över antalet invånare i Finland och i kommunerna samt valstatistik på sin webbplats. Information ges också om namn och byggnader.

Befolkningsregistercentralen har med stöd av upphovsrättslagen (404/1961) ensamrätt till den statistik och de uppgifter som publiceras på webbplatsen. Tabelluppgifter får emellertid användas till exempel i publikationer och tidningsartiklar.

Då ska alltid källan anges: Befolkningsdatasystemet, Befolkningsregistercentralen samt en uppgift om när den uppgift som publiceras har införts på Befolkningsregistercentralens webbplats. Till övriga delar förutsätter publicering av uppgifterna tillstånd av Befolkningsregistercentralen. För mer information kontakta kommunikationen tfn 0295 535 001.

Därtill ges mer ingående statistik på Statistikcentralens webbpalts och i Statistikcentralens avgiftsfria statistikdatabaser.