För organisationer och samfund

Befolkningsregistercentralens certifikattjänster beviljar certifikatkort och certifikat för organisationer och samfund. Certifikatkort är organisationskort och tillfälligt kort. Testkorten för lämpar sig för testning av olika tekniska egenskaper.

Certifikatkorten används för inloggning vid arbetsstation och autentisering i datasystem. De används för att autentiera användare och deras åtkomstbefogenhet, kryptera e-post och dokument samt skapa en elektronisk signatur enligt vad som stipuleras i lagen. Certifikatkorten kan förses med distansavläst åtkomstkontrollteknologi (RFID). Certifikattjänsterna producerar även server- och e-postcertifikat för organisationer.

I Vartti-systemet produceras tjänster för registrering, beställning, produktion och uppföljning av organisationskort och -certifikat samt tillfälliga kort. I Vartti-systemet identifieras användare med organisationscertifikat beviljat av BRC.

Certifikatpolicyn innehåller beskrivningar av praxis för Befolkningsregistercentralens verksamhetsutövande och principer för beviljande av certifikat. Certifikatpolitiska handlingar är certifikatpolicy, certifieringspraxis och certifikatbeskrivning.