Medborgarinitiativ

Medborgarinitiativet är en ny påverkningsmöjlighet för medborgarna. Det främjar den direkta demokratin och stöder fri samhällsaktivitet och stärker på detta sätt det civila samhället i vilket olika befolkningsgrupper deltar och verkar för en utveckling av samhället. Medborgarinitiativ kan användas för att påverka på statlig nivå eller inom hela Europeiska unionen.

Lagen om medborgarinitiativ trädde i kraft den 1 mars 2012. Med stöd av den får minst 50 000 röstberättigade finska medborgare lägga fram ett initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas.

EU-förordningen om medborgarinitiativet trädde i kraft den 1 april 2012. Med stöd av den får minst en miljon medborgare som kommer från minst en fjärdedel av EU-medlemsstaterna uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram förslag till rättsakter inom de områden som omfattas av kommissionens behörighet.

I Finland ska uppgifterna om undertecknarna av medborgarinitiativen överlämnas till Befolkningsregistercentralen, som kontrollerar uppgifterna genom att jämföra dem med uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

EU EU-medborgarinitiativ EU:s medborgarinitiativ Europeiska kommissionen Europeiska unionen Finland europeiska medborgarinitiativet förslag till rättsakt lagförslag laginitiativ medborgarinitiativ riksdagen röstberättigade rösträttsålder