Informationstjänster för myndigheter och forskning

Befolkningsdatasystemet har byggts upp särskilt för databehoven inom den offentliga förvaltningen. Ur befolkningsdatasystemet får myndigheterna ständigt aktuella personuppgifter om finländska medborgare och i Finland fast bosatta utlänningar samt uppgifter om byggnader, lägenheter och fastigheter. Det innebär till exempel att adressuppgifter inte behöver upprätthållas i flera myndighetsregister utan adresser som införts i befolkningsdatasystemet är tillgängliga för alla myndigheter som använder systemet.

Inom den offentliga förvaltningen används uppgifterna i befolkningsdatasystemet bland annat för beskattning, anordnande av val, pensionssystem, statistik och forskning samt för rättsförvaltningens och förvaltningsmyndigheternas datasystem.

Förutsättningar för att använda uppgifter

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. Användning av uppgifterna förutsätter ett uppgiftstillstånd som Befolkningsregistercentralen beviljar användarorganisationen i enlighet med lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). Vidare förutsätter användning av uppgifterna att användarorganisationen förbinder sig att iaktta villkoren i uppgiftstillståndet. Uppgiftstillstånd för användning av befolkningsdatasystemet ska ansökas om skriftligen hos Befolkningsregistercentralen. För vilket ändamål uppgifterna avses användas är det centrala i ansökan.

Vid behandlingen av uppgifter i befolkningsdatasystemet ska användarorganisationen iaktta lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter om datasekretess och säkerhet vid databehandling.

Uppgifter som tagits från befolkningsdatasystemet får inte överlåtas till tredje part utan specifikt tillstånd från Befolkningsregistercentralen. Uppgifter från befolkningsdataregistret får sparas i ett eget register endast om användarorganisationen har rätt till detta med stöd av personuppgiftslagen eller annan lag.

Befolkningsregistercentralen har rätt att kräva en skriftlig redogörelse av användarorganisationen om säkerhetsarrangemangen vid databehandlingen, bland annat när uppgifter lämnas ut över en teknisk förbindelse. Redogörelsen grundar sig på 44 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).

För utlämnande av uppgifter debiteras servicebestämda avgifter fastställda genom finansministeriets förordning. Prissättningen grundar sig i regel på antalet utlämnade dataenheter.

Frågor och kommentarer kan skickas till adressen [email protected]