Förbud mot utlämning av personuppgifter

Alla har rätt att förbjuda utlämning av sina uppgifter från befolkningsdatasystemet för direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar och personmatriklar samt släktforskning. Dessutom har var och en rätt att förbjuda att hans eller hennes kontaktuppgifter lämnas ut som kontakt-, adress- eller annan motsvarande informationstjänst samt att hans eller hennes uppgifter lämnas ut för uppdatering av kundregister eller annat motsvarande register.

En person kan förbjuda utlämning av uppgifter med hjälp av identitetskortet eller bankens nättjänstkoder via tjänsten Kontrollera dina uppgifter! eller genom att meddela om saken per telefon eller med ett fritt formulerat brev till magistraten. Dessutom kan en person förbjuda utlämning av personuppgifter på webblanketterna som finns till höger på sidan.

OBS! Man kan inte göra förbud mot telefonmarknadsföring i befolkningsdatasystemet, för där sparas inte telefonnummer.

Förbuden är personliga och gäller tills vidare (med undantag för spärrmarkering), dvs. förbuden behöver inte förnyas till exempel på grund av flytt till en ny bostad.

Vilka förbud som är i kraft kan man kontrollera i tjänsten Kontrollera dina uppgifter! eller genom att kontakta magistraten.

Vad gäller utlämning och annan behandling av uppgifter, se registerbeskrivningarna.

Förbud och effekter, se vänstra spalten

Förbuden baserar sig på lag

Om utlämning av uppgifter från befolkningsdatasystemet stipuleras i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). Person har på basen av personuppgiftslagens (523/1999) 30 § rätt att förbjuda utlämning av uppgifter från befolkningsdatasystemet för direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar, personmatriklar och släktforskning samt på basen av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 28 § rätt att förbjuda att hans eller hennes kontaktuppgifter lämnas ut som kontakt-, adress- eller annan motsvarande informationstjänst samt att hans eller hennes uppgifter lämnas ut för uppdatering av kundregister eller annat motsvarande register. På basen av 36 § i lagen kan i befolkningsdatasystemet införas s.k. spärrmarkering.

Relevanta uppgifter lämnas, trots förbudet, till myndighet för skötsel av stipulerade arbetsuppgifter. Sådana myndigheter är bl.a. Statistikcentralen och Kommunikationsverket.

Övriga instanser till vilka förbud mot utlämning av uppgifter för direktmarknadsföring kan meddelas, se högra spalten: Information på andra webbplatser

 

adressuppgifter befolkningsdatasystemet förbud förbud mot utgivning förbud mot utgivning av personuppgifter personuppgifter uppgifter utgivning utlämning