Förbud mot utlämnande av personuppgifter

Var och en har rätt att förbjuda att egna personuppgifter lämnas ut för direktmarknadsföring, personmatriklar och släktforskning och för uppdatering av kundregister och motsvarande register. Dessutom har var och en rätt att förbjuda att egna kontaktuppgifter lämnas ut i form av en kontakttjänst, adresstjänst eller liknande.

Följande förbud kan markeras för en person i befolkningsdatasystemet:

  • förbud mot direktmarknadsföring
  • förbud mot utlämnande av kontaktuppgifter
  • förbud mot uppdatering av kundregister
  • förbud mot släktforskning
  • förbud mot personmatriklar

Förbuden kan meddelas med hjälp av identitetskort eller bankkoder i tjänsten Kontrollera dina uppgifter,  per telefon eller i en fritt formulerad skrivelse till magistraten. Ett förbud mot utlämnande av uppgifter kan också lämnas på blanketterna i högra spalten.

Obs! I befolkningsdatasystemet går det inte att göra någon begränsning av telefonmarknadsföring, eftersom inga telefonnummer registreras i systemet.

Förbuden är personliga och de är i kraft tills vidare, dvs. man behöver inte förnya ett förbud till exempel vid byte av bostad. En spärrmarkering är i motsats till de andra förbuden bara i kraft en viss tid.

Du kan kontrollera vilka förbud som är i kraft och ta bort onödiga förbud i tjänsten Kontrollera dina uppgifter eller genom att kontakta magistraten.

Mer information om utlämnande och annan behandling av uppgifter finns i dataskyddsbeskrivningarna.

Förbuden grundar sig på lagen

Om utlämnande av uppgifter ur befolkningsdatasystemet föreskrivs i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). Med stöd av artikel 21.2 i den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) har den registrerade rätt att förbjuda behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Enligt 35 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster har en person dessutom rätt att förbjuda att hans eller hennes kontaktuppgifter lämnas ut som kontakttjänster, adresstjänster och motsvarande informationstjänster samt att uppgifterna lämnas ut för uppdatering av kundregister och motsvarande register. Dessutom har en person rätt att förbjuda att personuppgifterna används för personmatriklar och släktforskning. Enligt 36 § i ovan nämnda lag kan en så kallad spärrmarkering registreras i befolkningsdatasystemet på personens ansökan.

Trots ovan nämnda förbud kan uppgifter lämnas ut till myndigheter, till exempel Statistikcentralen och Kommunikationsverket, för skötseln av lagstadgade uppgifter.

Andra aktörer till vilka man kan anmäla förbud om utlämnande av uppgifter för direktmarknadsändamål, se högra spalten i punkten Mer om ämnet.