Fastighetsuppgifter

Fastighetsuppgifter fås direkt från Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem.

Föreskrifterna om fastighetsuppgifter ingår i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och i Statsrådets författning för befolkningsdatasystemet (128/2010).

Uppgifter som registreras om fastigheter i befolkningsdatasystemet är bland annat:

  • Fastighetsbeteckning
  • Registreringsdatum
  • Ägare
befolkningsdatasystemet fastighet fastigheter fastighetsregister fastighetsuppgifter