Europaparlamentsvalet

Nästa val för att invälja medlemmar till Europaparlamentet (europaparlamentsval) förrättas i alla medlemsstater i EU år 2019. Perioden för förrättande av valet är 23–26.5.2019, och varje medlemsstat ska förrätta valet inom ramen för sin egen nationella lagstiftning under denna period. I Finland är valdagen i europaparlamentsvalet söndagen 26.5.2019 och förhandsröstningen ordnas i hemlandet från onsdag till tisdag 15–21.5.2019 och i utlandet från onsdag till lördag 15–18.5.2019.

Rösträtten i europaparlamentsvalet som förrättas i Finland fastställs utifrån uppgifterna i befolkningsdatasystemet 5.4.2019.

I europaparlamentsvalet inväljs sammanlagt 751 medlemmar från 28 medlemsstater till parlamentet.

Rösträtt

Röstberättigad vid Europaparlamentsval i Finland är

  • varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen fyller 18 år 
  • medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 år och som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland den 51 dagen före valdagen, förutsatt att de inte förlorat sin rösträtt i den medlemsstat i vilken de är medborgare.

Rösträttsförfarande för medborgare i en annan medlemsstat i Europeiska unionen

Förutsättningen för att en medborgare i en annan medlemsstat i Europeiska unionen ska ha rösträtt är att personen anmäler sig till rösträttsregistret i Finland. Anmälan ska göras senast på den 80 dagen före valdagen (torsdagen 7.3.2019 klockan 16) till magistraten

I europaparlamentsvalet får den röstberättigade rösta i en enda medlemsstat inom EU: antingen i sin hemstat, eller i den stat där han eller hon bor (bosättningsstaten). När en person har antecknats i rösträttsregistret i Finland, skickar Finlands myndigheter meddelande om detta till myndigheterna i den röstberättigades hemstat, varvid hemstatens myndigheter avför den röstberättigade från vallängden för hemstaten.

I februari 2019 skickade Befolkningsregistercentralen ett brev med ett separat meddelande om möjligheten att rösta i Finland till alla medborgare i medlemsstaterna i Europeiska unionen som är i rösträttsåldern och som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland.

Anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller medborgare som är familjemedlemmar till sådana personer och som inte har en hemkommun i Finland kan också registrera som röstberättigade vid europaparlamentsval som förrättas i Finland, om de är registrerade i befolkningsdatasystemet.

Rösträttsförfarande för finska medborgare i en annan medlemsstat i Europeiska unionen

I europaparlamentsvalet får den röstberättigade rösta i en enda medlemsstat inom EU: antingen i sin hemstat, eller i den stat där han eller hon bor (bosättningsstaten). En finsk medborgare som är bosatt utomlands och som vill utnyttja sin rösträtt i sin bosättningsstat ska anmäla sig till valmyndigheten i staten i fråga.

En finsk medborgare som inom den föreskrivna fristen anmält sig som väljare i europaparlamentsvalet i någon annan EU-stat är inte röstberättigad i europaparlamentsvalet i Finland. När personen har antecknats i vallängden (rösträttsregistret) i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, skickar valmyndigheten i staten i fråga meddelande om detta till Befolkningsregistercentralen i Finland, som ser till att personen inte antecknas i rösträttsregistret för europaparlamentsvalet i Finland.

  • Om meddelandet från en annan medlemsstat tas emot och hinner behandlas vid Befolkningsregistercentralen senast fredagen 5.4.2019, antecknas medborgaren som anmälts som väljare i en annan medlemsstat inte i rösträttsregistret för europaparlamentsvalet i Finland. Befolkningsregistercentralen skickar ett skriftligt meddelande till personen till den adress som registrerats i befolkningsdatasystemet.
  • Om meddelandet från den andra medlemsstaten tas emot eller hinner behandlas först efter 5.4.2019, antecknar Befolkningsregistercentralen den finska medborgaren som anmälts som väljare i en annan medlemsstat i rösträttsregistret som saknande rösträtt. En sådan person kommer först att få ett skriftligt meddelande om att personen har rösträtt i europaparlamentsvalet som förrättas i Finland (enligt den situation som var känd för Befolkningsregistercentralen 5.4.2019) och senare ett separat skriftligt meddelande om att personen inte har rösträtt i europaparlamentsvalet som förrättas i Finland, då en annan medlemsstat har meddelat att personen röstar i staten ifråga.
  • Befolkningsregistercentralen behandlar meddelanden från andra medlemsstater ända tills rösträttsregistret vinner laga kraft, dvs. fram till tisdagen 14.5.2019 klockan 12. Om en annan medlemsstat lämnar ett meddelande om att en person antecknas i rösträttsregistret nära denna utsatta tidpunkt, är de sista meddelandena om avsaknad av rösträtt som Befolkningsregistercentralen skickar per post framme hos adressaterna först fr.o.m. onsdagen 15.5.2019, då förhandsröstningen redan pågår i Finland och utomlands.

Adressuppgifterna i Befolkningsdatasystemet bygger på flyttanmälan som personen gjort eller på anmälan om ändring av utländsk adress som gjorts efter anmälan om flyttning utomlands. En person som bor utomlands kan anmäla sin aktuella adress för registrering i befolkningsdatasystemet med en anmälan som görs hos magistraten

En anmälan om utnyttjande av rösträtten i en annan medlemsstat inom EU som en person själv gjort gäller tills vidare, om inte personen själv begär avförande från vallängden eller om personen inte längre uppfyller villkoren för rösträtt i medlemsstaten i fråga. I Finland ser Befolkningsregistercentralen till att en person som flyttat ut ur landet, dvs. i praktiken en medborgare i en annan medlemsstat som gjort en anmälan om flyttning utomlands till magistraten i Finland, inte längre är röstberättigad i europaparlamentsvalet som förrättas i Finland. I andra medlemsstater inom EU finns nödvändigtvis inte motsvarande automatik eller samarbete mellan de myndigheter som ansvarar för folkbokföringen och vallängderna.

Befolkningsregistercentralen understryker att om en person tidigare har röstat i en annan EU-medlemsstat och flyttar tillbaka till Finland (eller till en annan medlemsstat), leder enbart en flyttanmälan som lämnats till myndigheterna i avgångslandet inte alltid till att personen automatiskt avförs från vallängden i staten i fråga. Därför är det bra att separat begära avförande även från avgångslandets vallängd då man gör anmälan om flyttning från landet.

Förfarande i situationer i vilka en medlemsstat lämnar ett felaktigt meddelande om att en person röstar i landet i fråga

Om en finsk medborgare som tidigare bott i en annan medlemsstat anser sig ha förlorat sin rösträtt i europaparlamentsvalet som förrättas i Finland till följd av att den andra medlemsstaten felaktigt meddelat att personen utnyttjar sin rösträtt i staten i fråga, ska personen begära att myndigheten som ansvarar för den aktuella statens vallängd (rösträttsregister) rättar felet, dvs. i praktiken att personen avförs ur vallängden.

Personen ska begära om att få ett skriftligt intyg av den andra statens myndighet över att personen avförts ur vallängden. Detta intyg ska lämnas in till Befolkningsregistercentralen i Finland, som utifrån den, då även de övriga villkoren uppfylls, kan sörja för att personen får rösta i europaparlamentsvalet som förrättas i Finland, dvs. se till att medborgaren antecknas i rösträttsregistret eller att anteckningen om avsaknad av rösträtt korrigeras.

I praktiken kan en annan medlemsstats meddelande om att en medborgare röstar i landet i fråga betraktas som felaktigt om den finska medborgaren enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet inte längre bor i den andra medlemsstaten. Om den finska medborgaren enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet bor i Finland, ignorerar Befolkningsregistercentralen meddelandet från den andra EU-medlemsstaten och rösträtten stannar i Finlands rösträttsregister.

Om myndigheten i den andra medlemsstaten exempelvis till följd av de tidsfrister som iakttas i staten i fråga inte längre kan göra ändringar i vallängden och därigenom inte kan utfärda ett intyg om avförande från vallängden, kan ärendet och eventuella förutsättningar att återupprätta rösträtten i Finland utredas med Befolkningsregistercentralen.

Befolkningsregistercentralens kontaktinformation i frågor som gäller rösträtt i europaparlamentsvalet:

Befolkningsregistercentralen
Val, PB 123, 00531 HELSINGFORS
e-post: vrk.vaalit(at)vrk.fi
Telefon: 0295 535 530 (från utlandet +358 295 535 530)

Information kring ämnet