Elektronisk identitet och certifikat

Samtidigt som Befolkningsregistercentralen utfärdar en personbeteckning skapar den en elektronisk identitet för medborgaren. Den elektroniska kommunikationskoden fungerar som identifieringsuppgift vid säker kommunikation. Koden består av siffror och kontrolltecken och används för att identifiera en finsk medborgare eller en utlänning som är stadigvarande bosatt i Finland enligt lagen om hemkommun och som har införts i befolkningsdatasystemet.

Den elektroniska kommunikationskoden aktiveras då personen skaffar sig ett certifikatkort, exempelvis ett identitetskort, som innehåller Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Medborgarcertifikatet är en elektronisk identitet, som innehåller bland annat förnamn och släktnamn samt den elektroniska kommunikationskoden.

Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat finns idag på identitetskortet som utfärdas av polisen. Om ett identitetskort förkommer eller blir stulet ska det alltid anmälas till polisen. Polisen kan då på begäran dra in kortet och spärra medborgarcertifikatet på kortet.

Elektronisk kommunikation med hjälp av medborgarcertifikatet är säkert. Certifikatet möjliggör identifiering samt kryptering och elektronisk signatur av dokument och e-post. Ett dokument med elektronisk signatur är juridiskt lika bindande och obestridlig som ett som undertecknats för hand.

Befolkningsregistercentralen är för tillfället den enda s.k. certifikatutfärdare av kvalificerade certifikat i Finland som kan utfärda allmäneuropeiska, EU-direktivbaserade certifikat som uppfyller kraven i lagen, garanterar hög datasäkerhet och innehåller korrekt identitet. Alla personcertifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar är kvalificerade certifikat. Mer information om certifikater finns på Befolkningsregistercentralens extranet Eevertti.

Härifrån kan man ladda ner kortläsarprogram som behövs när man använder identitetskortet.

Användningsvillkor av ID-kort för kort som togs i bruk efter 1.1.2017

Användningsvillkor av ID-kort för kort som togs i bruk före 1.1.2017

certifikat elektronisk identitet identitetskort kommunikationskoden medborgarcertifikat