Dataskydd är viktigt

Bestämmelser om användningen av befolkningsdatasystemets uppgifter som stöd för samhällets funktioner och informationsförsörjning finns i lagen (2009/661). Syftet med lagen är också att främja skyddet för privatlivet, skyddet för personuppgifter och datasäkerheten samt utvecklandet och iakttagandet av kraven på god databehandling och god informationshantering.

Vår verksamhet baserar sig på dataskydd. Vid utlämning och behandling av uppgifter i folkbokföringsförvaltningens personregister följs alltid bestämmelserna om uppgiftssäkerhet och dataskydd. Massutlämning av uppgifter i befolkningsdatasystemet förutsätter tillstånd av Befolkningsregistercentralen eller magistraten. När Befolkningsregistercentralen gör en bedömning om datatillstånd utreder den noggrant hur den instans som tar emot uppgifterna ska använda uppgifterna, hur den skyddar dem och hurdant dataskydd den har. Befolkningsregistercentralen övervakar också användningen av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Till vad används dina uppgifter?

Utlämning av uppgifter från befolkningsdatasystemet baserar sig alltid på lagstiftning. Uppgifter i befolkningsdatasystemet får lämnas ut endast om villkoren för utlämning av uppgifter enligt lag är uppfyllda och inte något annat följer av en persons rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller henne lämnas ut. En person kan förbjuda att hans eller hennes uppgifter lämnas ut för vissa användningsändamål. Personen kan inte förhindra all utlämning av uppgifter, till exempel inte när de behövs för att utföra myndighetsuppgifter. Uppgifterna befolkningsdatasystemet har om en person kan med personens samtycke användas i olika situationer som har att göra med personens ärendehantering, till exempel när ett telefonabonnemang öppnas eller när personen ansöker om kredit.

De uppgifter som lämnas ut ur befolkningsdatasystemet ska vara nödvändiga för det ändamål för vilket de lämnas ut. Uppgifter får inte lämnas ut om detta av grundad anledning kan misstänkas kränka skyddet för privatlivet eller skyddet för personuppgifter, kränka hans eller hennes intressen eller rättigheter eller äventyra statens säkerhet.

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet kan lämnas ut för följande ändamål:

 • För skötsel av myndighetsuppgifter
  • uppgifter kan lämnas ut för domstols- och förvaltningsförfarande, för myndigheternas planerings- och utredningsuppdrag och för andra motsvarande myndighetsuppgifter
 • Historisk och vetenskaplig forskning samt sammanställning av statistik
   
 • Finansierings- och försäkringsverksamhet och annan motsvarande verksamhet
   
 • Kreditupplysningsverksamhet enligt kreditupplysningslagen  (527/2007)
   
 • Indrivningsverksamhet enligt lagen om indrivning av fordringar (513/1999)
   
 • Uppdatering av kundregister
  • Ur befolkningsdatasystemet får det lämnas ut uppgifter om den registrerade som behövs för att uppdatera, kontrollera och rätta uppgifter i kund- eller marknadsföringsregister eller motsvarande register. Den registrerade kan förbjuda detta genom ett förbud mot utlämning av uppgifter för uppdatering av kundregister.
  • Trots ett förbud mot att uppdatera kundregister kan uppgifterna uppdateras i kundregistret om man har rätt att göra det enligt lag. Trots ett förbud mot uppdatering av kundregister kan uppgifter med stöd av lagstiftningen lämnas ut till myndigheter, läroanstalter, banker, försäkringsbolag, indrivning och Veikkaus Oy.
 • Marknadsföring
  • För direktreklam och annan direktmarknadsföring, gallup- och marknadsundersökning eller annan jämförbar verksamhet kan namn- och adressuppgifter lämnas ut.
  • I direktmarknadsföring lämnas personens adressuppgifter aldrig ut direkt till den kund som bedriver direktmarknadsföringen, utan direktmarknadsföringsmaterialet postas av ett postningshus som godkänts av Befolkningsregistercentralen. En person kan förbjuda att hans eller hennes uppgifter lämnas ut för direktmarknadsföring genom att meddela ett förbud mot direktmarknadsföring.
 • Utlämning av uppgifter för släktforskning och personmatrikel
  • Uppgifterna i befolkningsdatasystemet kan också användas för släktforskning och för att göra upp personmatriklar.
  • En person kan förbjuda att hans eller hennes uppgifter lämnas ut med hjälp av ett förbud mot utlämning av uppgifter för personmatriklar och släktforskning. Förbud mot personmatriklar innebär att uppgifter inte lämnas ut exempelvis om före detta studerande vid en läroanstalt eller om dem som har avlagt en viss examen för att göra upp en matrikel.
 • Adresstjänst
  • Enligt lagen kan personers adressuppgifter lämnas ut i  adressuppgiftstjänster. En person kan förbjuda att hans eller hennes uppgifter lämnas ut i adressuppgiftstjänster genom ett förbud mot utlämning av kontaktuppgifter.
 • Utlämning av andra uppgifter
  • En persons uppgifter kan annars lämnas ut med tillstånd från Befolkningsregistercentralen bara om den som ansöker om det har rätt enligt lag att hantera uppgifter. Personens uppgifter kan till exempel kontrolleras i samband med beviljande av kredit, i samband med avfallshanterings- och elavtal, i disponentverksamhet eller i samband med privata hälsovårdstjänster.

Vad gäller utlämning och annan behandling av uppgifter, se:

Registerbeskrivningarna
Kunder som uppdaterar adressinformation från befolkningsdatasystemet
Förbud mot utlämning av personuppgifter

befolkningsdatasystemet behandling behandling av uppgifter dataskydd förbud mot utgivning av personuppgifter personregister personuppgifter registerbekskrivning uppgifter uppgiftsskydd utgivning av uppgifter utlämning av uppgifter