Dataskydd i Befolkingsregistercentralen

Vår verksamhet baserar sig på dataskydd. Behandlingen av personuppgifter grundar sig i regel på lagstiftningen.

Befolkningsregistercentralen producerar tjänster i anslutning till befolkningsdatasystemet, certifikattjänster och Suomi.fi-tjänster. Vid produktionen av dessa tjänster iakttar Befolkningsregistercentralen bestämmelserna både i speciallagstiftningen om tjänsten i fråga, i EU:s allmänna dataskyddsförordning och i den nationella dataskyddslagen när den trätt i kraft.

På dessa sidor har vi samlat information om hur personuppgifter behandlas i de olika tjänsterna som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller. Det mest omfattande och detaljerade innehållet finns i dataskyddsbeskrivningarna som koncentrerats till den högra kanten av varje sida.

Centrala tjänster vid Befolkningsregistercentralen som behandlar personuppgifter:

Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi-tjänsten samlar tjänster och information om den offentliga förvaltningens tjänster för medborgare och företag på en och samma adress. I tjänsten hittar du till exempel myndigheternas e-tjänster, blanketter och kommunernas serviceutbud.

Läs mer om Suomi.fi-tjänster för medborgare

  • Suomi.fi-identifikation
  • Suomi.fi-fullmakter
  • Suomi.fi-nättjänst
  • Suomi.fi-meddelanden

Läs mer om Suomi.fi-tjänster för organisationer (på finska)

  • Suomi.fi-servicedatalager
  • Suomi.fi-informationsled
  • Suomi.fi-serviceadministration

Certifikattjänster

Befolkningsregistercentralen tillhandahåller certifikattjänster för personidentifiering, signering och meddelandekryptering. Man kan också säkra riktigheten för en webbsida med ett tjänstcertifikat. Vi producerar certifikat-, register- och spärrtjänster, sköter registrering samt tillverkar och individualiserar kort som innehåller certifikat. Befolkningsregistercentralen ansvarar för att hela certifikatsystemet fungerar, också när det gäller de registrerare och tekniska leverantörer som vi anlitar.

Uppgifter som personer uppger i samband med ansökan om ett certifikat används endast för att tillhandahålla respektive tjänst. I samband med medborgarcertifikat behandlas uppgifterna av Polisens tillståndstjänst. Övriga personcertifikat, organisationscertifikat, certifikat för social- och hälsovården samt tillfälliga certifikat hämtas från organisationens registreringsställe. 

Uppgifter som behandlas i samband med ansökan om certifikat sparas i utfärdarens register. Inga personuppgifter överlåts ur registret till utomstående parter, förutom i samband med myndigheternas övervakningsuppdrag. Om personen samtycker till det, sparas följande uppgifter i ett offentligt register i samband med personcertifikat: förnamn, efternamn och elektronisk kommunikationskod eller annan identifierande kod, som inte får vara en personbeteckning.

Befolkningsregistercentralens certifikatverksamhet baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.  De certifikat som utfärdas av Befolkningsregistercentralen är betrodda tjänster och verktyg för stark autentisering enligt lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009).

Närmare information finns i Befolkningsregistercentralens dataskyddsbeskrivningar och på webbplatsen www.fineid.fi (t.ex. dokumenten om certifikatpolicy). Närmare information om uppgifter som samlas in i samband med medborgarcertifikat kan fås genom att kontakta tietopalvelu.poliisihallitus(at)poliisi.fi.

Befolkningsdatatjänster

Befolkningsregistercentralen och magistraterna upprätthåller tillsammans vårt lands mest använda basregister, nämligen befolkningsdatasystemet. Befolkningsdatasystemet innehåller aktuella uppgifter om finska medborgare och utländska personer som är varaktigt bosatta i Finland. Dessutom innehåller systemet information om byggnader, lägenheter och fastigheter. Syftet med befolkningsdatasystemet är att möjliggöra, genomföra och trygga samhällets funktioner och informationsförsörjning och att trygga möjligheterna för samhällsmedlemmarna att göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter. Via olika tjänster kan kunderna använda de uppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet.