Dataskydd i Befolkingsregistercentralen

Vår verksamhet baserar sig på dataskydd. Behandlingen av personuppgifter grundar sig i regel på lagstiftningen.

Befolkningsregistercentralen producerar tjänster i anslutning till befolkningsdatasystemet, certifikattjänster och Suomi.fi-tjänster. Vid produktionen av dessa tjänster iakttar Befolkningsregistercentralen bestämmelserna både i speciallagstiftningen om tjänsten i fråga, i EU:s allmänna dataskyddsförordning och i den nationella dataskyddslagen när den trätt i kraft.

På dessa sidor har vi samlat information om hur personuppgifter behandlas i de olika tjänsterna som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller. Det mest omfattande och detaljerade innehållet finns i dataskyddsbeskrivningarna som koncentrerats till den högra kanten av varje sida.

Centrala tjänster vid Befolkningsregistercentralen som behandlar personuppgifter:

Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi-tjänsten samlar tjänster och information om den offentliga förvaltningens tjänster för medborgare och företag på en och samma adress. I tjänsten hittar du till exempel myndigheternas e-tjänster, blanketter och kommunernas serviceutbud.

Läs mer om Suomi.fi-tjänster för medborgare

  • Suomi.fi-identifikation
  • Suomi.fi-fullmakter
  • Suomi.fi-nättjänst
  • Suomi.fi-meddelanden

Läs mer om Suomi.fi-tjänster för organisationer (på finska)

  • Suomi.fi-servicedatalager
  • Suomi.fi-informationsled
  • Suomi.fi-serviceadministration

Certifikattjänster

Befolkningsregistercentralen producerar certifikat för medborgare, organisationer och hälsovårdssektorn. Certifikat behövs för identifiering och kryptering i datanät samt för elektroniska signaturer.

Befolkningsdatatjänster

Befolkningsregistercentralen och magistraterna upprätthåller tillsammans vårt lands mest använda basregister, nämligen befolkningsdatasystemet. Befolkningsdatasystemet innehåller aktuella uppgifter om finska medborgare och utländska personer som är varaktigt bosatta i Finland. Dessutom innehåller systemet information om byggnader, lägenheter och fastigheter. Syftet med befolkningsdatasystemet är att möjliggöra, genomföra och trygga samhällets funktioner och informationsförsörjning och att trygga möjligheterna för samhällsmedlemmarna att göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter. Via olika tjänster kan kunderna använda de uppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet.