Certifikat - FINeID

FINeID är bildat av orden: FINnish electronic IDentity. FINeID avser elektronisk identifiering av personer med hjälp av certifikat.

Befolkningsregistercentralen producerar certifikat för medborgare, organisationer och hälsovårdssektorn. Certifikaten fordras för identifiering och kryptering i datanät samt för digital signatur. På nätet är det inte möjligt att använda traditionella metoder för identifiering.

Medborgarcertifikatet som ingår i identitetskortet som beviljas av Polisen är det mest kända av Befolkningsregistercentralens certifikat. Övriga certifikat som produceras av Befolkningsregistercentralen är certifikatkort för organisationer, server- och e-postcertifikat samt certifikatkort för hälsovården. Befolkningsregistercentralen beviljar även biometriska signaturcertifikat för resehandlingar (t.ex. pass).

Befolkningsregistercentralens certifikattjänster utgår från speciallagstiftning. Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009) utgör den lagstiftningsmässiga grunden för certifikatpolicyn.

Certifikatpolicyn innehåller beskrivningar av praxis för Befolkningsregistercentralens verksamhetsutövande och principer för beviljande av certifikat.

Befolkningsregistercentralen FINeID certifikater certifikattjänster

Information kring ämnet