Befolkningsregistercentralen har två certifikat

År 2002 blev Befolkningsregistercentralen det första statliga centralämbetsverket som beviljades ett datasäkerhetscertifikat. Certifikatet gäller både enheten i Helsingfors och i Karleby. Dessutom har Befolkningsregistercentralens certifikattjänster ett kvalitetscertifikat. Båda certifikaten har beviljats av Inspecta Ab.

Certifikaten är inte permanenta, utan förutsätter en regelbunden uppföljning minst årligen. Organisationen skall upprätthålla och utveckla sina datasäkerhets- och kvalitetsledningssystem samt säkerställa att processer, arbetsprestationer och tjänster genomförs enligt ett certifierat system.

Datasäkerhetscertifikat

Befolkningsregistercentralens datasäkerhetscertifikat följer standarden ISO/IEC 27001:13. I den ingår bland annat datasäkerhetspolicy, organisering av datasäkerheten, klassifikation och övervakning av skyddade objekt, personalsäkerhet, fysisk datasäkerhet, administrering av datatrafik och -funktioner, tillsyn av passerkontroll, utveckling och upprätthållande av systemen samt administrering och kravenlighet av affärsverksamhetens kontinuitet. Standarden definierar en god nivå av datasäkerhet som genomförs med hjälp av de skyddsmekanismer som organisationen väljer att använda.  

Certifikat för kvalitetsledningssystemet för certifikattjänster

Certifikatet som beviljats kvalitetsledningssystemet för Befolkningsregistercentralens certifikattjänster följer standarden ISO 9001:2015. Kvalitetssystemet är ett viktigt redskap för planering och utveckling av hela verksamheten. Certifiering i sin tur ger verksamheten och systemet trovärdighet utanför den egna organisationen. Syftet med certifiering är alltså att skapa ett verksamhetssätt som leder till kontinuerliga förbättringar och samtidigt ge internationellt bevis på att kvalitetssystemet är standardenligt.

certificat certifikattjänster datasäkerhetscertifikat kvalitetscertifikat kvalitetsledningssystemet

Information kring ämnet

Information på andra webbplatser