Byggnadsuppgifter

Förutom personuppgifter innefattar befolkningsdatasystemet uppgifter om byggnader och lägenheter. Byggnadsuppgifterna uppdateras och granskas i nära samarbete med kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter och magistraterna. Byggnads- och lägenhetsuppgifterna i befolkningsdatasystemet kallas enligt internationell praxis ofta för byggnads- och lägenhetsregistret (BLR).

Kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifterna om byggnadsprojekt till befolkningsdatasystemet. Anmälningsskyldigheten grundar sig på lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010). Magistraterna uppdaterar uppgifter om boende som gäller sambandet mellan personer och bostäder. I samarbete med kommunerna upprätthåller magistraterna olika ändringar och reparationer av byggnadsuppgifterna samt uppgifter om adresser och röstningsområden.

Fastighetsregistermyndigheten, Lantmäteriverket och kommuner ansvarar för att byggnader hänförs till rätt fastighet.

Företags- och samfundsbeteckningar uppdateras till befolkningsdatasystemet regelbundet.

I befolkningsdatasystemet ligger byggnadernas gatuadresser, byggnadsbeteckningar och byggnadernas koordinater till grund för systemet med adressuppgifter som täcker hela landet. De personer som är införda i befolkningsdatasystemet kan med hjälp av byggnads- och lägenhetsbeteckningar kopplas till respektive byggnads mittpunktskoordinater. Byggnaderna kan i sin tur kopplas till samhällets övriga grundregister med hjälp av särskilda identifikationsdata. Detta gör det möjligt att utnyttja befolkningsdatasystemet för olika tillämpningar som gäller positionsbestämning.

Platsdatauppgifter
Byggnadernas adress- och koordinatuppgifter

Uppgifter som registreras om byggnader och byggnadsprojekt i befolkningsdatasystemet är bland annat:

 • Fastighets- och byggnadsbeteckning
 • Byggnadens adresser
 • Koordinater för byggnadens läge
 • Ägares namn  
 • Ägartyp (till exempel privatperson, bostadsaktiebolag, kommun eller staten)
 • Planläggningssituationen då bygglovet beviljats (till exempel stadsplan eller ingen plan)
 • Byggnadsplatsens besittningsart (egen eller hyrd)
 • Byggnadens storlek (till exempel våningsyta och volym)
 • Utrustning (till exempel el, avlopp, varmt vatten)
 • Datum för färdigställande
 • Användningssyfte (till exempel hus med en lägenhet, fritidsbostad)
 • Anslutningar till nät (till exempel avloppnät, vattenledning och el)
 • Beviljade bygglov
 • Byggnads- och fasadmaterial (till exempel trä, tegel)
 • Uppvärmning (till exempel eluppvärmning, luftvärmeanläggning)
 • Bränsle (till exempel olja, elektricitet, ved eller jordvärme)
 • Lägenheter

Uppgifter som registreras om bostadslägenheter i befolkningsdatasystemet är bland annat:

 • Lägenhetsbeteckning
 • Lägenhetsyta och utrustning 
 • Besittningsart (till exempel lägenhetens innehavare äger lägenheten)
 • Användningssituation (till exempel används för permanent boende eller obebodd)
 • Antal rum och kökstyp
 • Utrustning (till exempel bastu eller balkong
adressuppgifter befolkningsdatasystemet bostadslägenhet bostadslägenheter byggnad byggnader byggnadsprojekt byggnadsregistret byggnadstillsynsmyndigheter byggnadsuppgifter koordinatuppgifter lägenhet lägenheter