Befolkningsregistercentralen som arbetsgivare

Befolkningsregistercentralens grundläggande uppgift är att möjliggöra att uppgifter i befolkningsdatasystemet och tjänster som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller inom certifierad elektronisk kommunikation utnyttjas som stöd för samhällets funktioner och informationsförsörjning. Befolkningsregistret utvecklar tillsammans med finansministeriet den nationella servicearkitekturen.

Underhåll, utveckling och marknadsföring av befolkningsdatasystemet och certifikattjänsterna samt anknytande produkter och tjänster kräver mångsidig och kunnig personal.

Jämfört med verksamheten vid många andra statliga ämbetsverk är Befolkningsregistercentralens verksamhet i betydligt högre grad beroende av att kunderna – såväl den offentliga förvaltningen som privata företag och organisationer – upphandlar tjänster: kunderna är en förutsättning för verksamhetens existens. I undersökningar om vad kunder och intressentgrupper anser om Befolkningsregistercentralens tjänster har organisationen fått synnerligen positiv respons.

Befolkningsregistercentralen satsar kontinuerligt på att förbättra nivån och kvaliteten på sin kundservice. Kunderna och intressentgrupperna har bland annat fått ett servicelöfte.

Befolkningsregistercentralen medverkar i internationella samarbetsnätverk i olika branscher.

Arbetsuppgifter vid Befolkningsregistercentralen

Befolkningsregistercentralens arbetsuppgifter är intressanta, utmanande och självständiga och erbjuder en utsiktsplats i utvecklingen av elektroniska tjänster och det samhälleliga påverkandet. Vi använder tidsenlig utrustning, som fortlöpande utvecklas, och verkar i en modern arbetsmiljö. Vi ser till våra medarbetares välbefinnande i arbetet och kompetensutveckling på ett mångsidigt sätt.

Vi tar hand om personalens arbetshälsa bland annat genom att erbjuda ergonomiska arbetsredskap, flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete, motions- och kultursedlar, biljett för arbetsresor, lunchbidrag samt omfattande företagshälsovårdstjänster.

Typiska uppgifter vid Befolkningsregistercentralen

  • produktionschef
  • serviceansvarig
  • projektchef
  • utvecklingschef
  • jurist
  • expert (till exempel expert på informationstjänster eller certifikat)
  • planerare (till exempel planerare för informationstjänster eller system för certifikattjänster)

 

Befolkningsregistercentralen arbetsgivare