Befolkningsregistercentralen

Befolkningsregistercentralen främjar digitaliseringen av samhället och elektronisk kommunikation i Finland. Det är livsviktigt för samhället att de helheter vi ansvarar för fungerar smidigt och utan störningar.

Vi upprätthåller och utvecklar vårt lands viktigaste datalager, befolkningsdatasystemet, och tillhandahåller informationstjänster som baserar sig på befolkningsdatasystemet för myndigheter och företag. Vi besvarar frågor om utlämnande och användning av uppgifterna samt respons på systemet snarast möjligt.

Vi ansvarar för produktionen av certifierad elektronisk kommunikation i Finland. De certifikat vi producerar garanterar en trygg och smidig elektronisk kommunikation och elektroniskt arbete bland annat inom den offentliga förvaltningen och inom social- och hälsovårdsområdet.

Vi producerar och utvecklar Suomi.fi-tjänster för medborgare, den offentliga förvaltningen och företag. Den nationella servicearkitektur som tjänsterna bildar skapar grundläggande förutsättningar för att genomföra offentliga e-tjänster och för digitaliseringen av det finländska samhället.

Av valuppgifterna ansvarar vi bland annat för att skapa rösträttsregistret och kandidatregister, skicka ut meddelanden om rösträtt och producera söktjänsten för röstningsställen.

Genom vår verksamhet främjar vi skyddet för privatlivet och personuppgifterna, informationssäkerheten samt utvecklingen och iakttagandet av god databehandlings- och informationshanteringssed.

Befolkningsregistercentralen hör till finansministeriets förvaltningsområde. Centralens verksamhetsställen ligger i Sörnäs i Helsingfors och i Karleby. Befolkningsregistercentralen sysselsätter sammanlagt cirka 210 personer.

57 procent av de anställda är kvinnor och 43 procent män. Sammanlagt 68 procent av Befolkningsregistercentralens anställda har en högskoleexamen. Ämbetsverket grundades 1969.

Befolkningsregistercentralen Julha befolkningsdatasystemet certifikattjänster elektronisk kommunikation val