Avtal om registeransvarig och tillstånd att anmäla byggnadsuppgifter

BRC kan avtala med en kommun om att kommunen som registeransvarig svarar för att registeranteckningar om tillägg, ändringar eller rättelser som gäller uppgifter om byggprojekt, byggnader, lägenheter och lokaler i kommunen görs i befolkningsdatasystemet. För att kommunen ska kunna fullgöra denna uppgift kan Befolkningsregistercentralen ge kommunen rätt att med hjälp av teknisk anslutning använda de uppgifter om byggprojekt, byggnader, lägenheter och lokaler som registrerats i BDS.

Avtal om registeransvarig

Genom att ingå avtal om registeransvar med Befolkningsregistercentralen åtar sig kommunen uppgiften som registeransvarig för befolkningsdatasystemet.

Då får kommunen till sitt förfogande:

  • BDS-användargränssnittet med uppdateringsrättigheter
  • BDS-gränssnittet.

En lista över kommuner som ingått avtal om registeransvarig finns under punkten Bibliotek -> Avtal om registeransvarig och tillstånd att anmäla byggnadsuppgifter.

Tillstånd att anmäla byggnadsuppgifter

Om avtal om registeransvarig inte ingås kan kommunen ansöka om tillstånd att anmäla byggnadsuppgifter hos Befolkningsregistercentralen. Då får kommunen rätt att använda BDS-gränssnittet, om de tekniska förutsättningarna blir uppfyllda. För att fungera kräver BDS-gränssnittet Befolkningsregistercentralens servercertifikat. Ni kan samtidigt med ansökan om byggnadsuppgifternas anmälningstillstånd eller avtal om registeransvar ansöka om servercertifikat avfärdat av Befolkningsregistercentralen som behövs vid dataöverföringen mellan kommunen och befolkningsdatasystemet.

En lista över kommuner som beviljats tillstånd att anmäla byggnadsuppgifter finns under punkten Bibliotek -> Avtal om registeransvarig och tillstånd att anmäla byggnadsuppgifter.

Tilläggsuppgifter

Mer information om de elektroniska tjänsterna för administration av befolkningsdatasystemet finns här.

Frågor om ärendet kan skickas till adressen rahu.info(at)vrk.fi. Mer information ger servicechef Tommi Niemi, [email protected], tfn 0295 535 271.