Ändringsdatatjänst 

Med hjälp av Ändringsdatatjänsten hålls uppgifterna i kundens register regelbundet aktuella. Tjänsten lämpar sig för stora register vars uppgifter används dagligen. Ändrade person- och byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet uppdateras i kundens register enligt i förväg avtalade intervaller, till exempel dagligen eller en gång i veckan. Ändringsdatatjänsten tas i bruk med en leverans av basuppgifter och i samband med den uppdateras kundens register med nödvändiga uppgifter från befolkningsdatasystemet.

Beställning av tjänsten

Ibruktagande av Ändringsdatatjänsten förutsätter uppgiftstillstånd som Befolkningsregistercentralen har beviljat organisationen (inom den offentliga förvaltningen) och att organisationen förbinder sig att iaktta villkoren i tillståndet.

Ansökan om uppgiftstillstånd ska göras skriftligt på en blankett och av ansökan ska bland annat framgå vilket ändamål uppgifterna kommer att användas för. Vi rekommenderar att organisationen tar del av tjänsteanvisningarna före ansökan om uppgiftstillstånd. Kundorganisationer kan ansöka om tillstånd för informationstjänster via Befolkningsregistercentralens e-tjänst. Handläggningstiden för ansökan om uppgiftstillstånd är ungefär fyra månader. Denna tid omfattar begäranden om komplettering av ansökan, förhandlingar och en utvärdering av den sökandes tekniska system.

Om uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. En organisation som beviljats uppgiftstillstånd ska sätta sig in i villkoren för det och säkerställa att lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter om datasekretess och säkerhet vid databehandling iakttas vid behandlingen av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Uppgifter som tagits från befolkningsdatasystemet får inte överlåtas till tredje part utan specifikt tillstånd från Befolkningsregistercentralen.

Befolkningsregistercentralens experter ger råd i principiella frågor om utlämnande av uppgifter och i frågor som gäller datainnehållet i befolkningsdatasystemet.

Frågor och kommentarer kan skickas till adressen [email protected]