Kansalaisaloite Suomessa

Kansalaisaloite on suoran demokratian väline, jonka avulla vähintään 50 000 äänioikeutettua Suomen kansalaista voi tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi. Kansalaisaloitemenettely täydentää perinteistä edustuksellista demokratiaa.

Kansalaisaloitteen vireillepano ja kannatusilmoitusten keruu

Kansalaisaloitteen vireillepanijana voi olla yksi tai useampi äänioikeutettu Suomen kansalainen. Aloitteen vireillepanijan on nimettävä edustaja ja tälle varaedustaja. Kansalaisaloitteen sisällön tulee olla kansalaisaloitelaissa säädettyjen vaatimusten mukainen:

  • aloitteen tulee sisältää lakiehdotus tai ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä sekä ehdotuksen perustelut
  • aloitteella on oltava sen sisältöä kuvaava otsikko
  • aloite on päivättävä, eikä samaan aloitteeseen saa sisällyttää erilaisia asioita
  • aloitteen on koskettava asiaa, josta voidaan säätää lailla.

Aloitteen tueksi pitää kerätä vähintään 50 000 äänioikeutetun Suomen kansalaisen kannatusilmoitus. Kannatusilmoituksia voi kerätä verkossa tai kirjallisina paperille. Verkossa tapahtuvaa keruuta varten on oikeusministeriö perustanut verkkopalvelun. Verkkokeräyksessä voi käyttää myös omaa järjestelmää, mutta sille on haettava Viestintäviraston hyväksyntä. Paperilla kirjallisina kerättyjen kannatusilmoitusten on noudatettava vahvistettua kaavaa.

Kannatusilmoitukset tulee kerätä kuuden kuukauden kuluessa aloitteen päiväyksestä. Niitä kerättäessä on noudatettava henkilötietolain vaatimuksia. Kannatusilmoitusten allekirjoittajista tulee kerätä sukunimi, täydellinen etunimi, syntymäaika ja kotikunta. 

Vireillepanijan tietosuojavelvoitteet

Kannatusilmoitusten toimittaminen Väestörekisterikeskukselle

Kerättyään kannatusilmoitukset kansalaisaloitteen vireillepanijan tai hänen nimeämänsä edustajan tulee toimittaa ne Väestörekisterikeskukselle ja hakea virastolta päätös ilmoitusten lukumäärän vahvistamisesta. Hakemuksen voi tehdä Väestörekisterikeskuksen vahvistamalla lomakkeella. Väestörekisterikeskuksen antama päätös siitä, että aloitteella on lain edellyttämä vähimmäismäärä kannatusilmoituksia eli vähintään 50 000 oikeaksi vahvistettua kannattajaa, liitetään eduskunnan käsiteltäväksi toimitettavaan kansalaisaloitteeseen. Kyseessä on hallintopäätös, johon voi valittamalla hakea muutosta hallintolainkäyttölaissa säädetyllä tavalla.

Kansalaisaloitteen vireillepanijan tulee itse pitää kirjaa keräämiensä kannatusilmoitusten lukumäärästä. Tieto tarkastettavien kannatusilmoitusten määrästä täytyy toimittaa hakemuksen yhteydessä Väestörekisterikeskukselle, joka käynnistää tarkastustoimenpiteet vain, mikäli kannatusilmoituksia ilmoitetaan olevan vähintään 50 000.

Ennen hakemuksen jättämistä tulee kannatusilmoitusten toimitustavasta sopia Väestörekisterikeskuksen yhteyshenkilön kanssa. Sähköisessä muodossa kerättyjä kannatusilmoituksia ei saa tietoturvasyistä lähettää sähköpostin liitteenä

Vireillepanija voi luovuttaa tietoja kannatusilmoitusten allekirjoittajista vain Väestörekisterikeskukselle. Väestörekisterikeskus voi antaa ilmoituksista tietoja eli sen hallussa olevat tiedot ovat julkisia sen jälkeen, kun virasto on päätöksellään vahvistanut, että aloitteen saamia, oikeaksi vahvistettuja kannatusilmoituksia on lain edellyttämä vähimmäismäärä. Mikäli kannatusilmoituksia ei päätöksen mukaan ole riittävää määrää, tiedot eivät tule julkisiksi.

Kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten toimittaminen sähköisessä muodossa
Hakemus kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten tarkastamiseksi

Kannatusilmoitusten lukumäärän vahvistaminen

Väestörekisterikeskus tarkastaa kannatusilmoitukset vertaamalla niissä annettuja tietoja väestötietojärjestelmässä oleviin tietoihin. Väestörekisterikeskus suosittelee, että kannatusilmoituksia kerätään vähimmäisrajan ylittävä määrä, ettei aloite tulisi hylätyksi, mikäli osa kannatusilmoituksista osoittautuisi kelpaamattomiksi.

Verkossa kerätyt kannatusilmoitukset tarkastetaan kokonaisuudessaan vertaamalla ilmoitusten tietoja väestötietojärjestelmään. Paperille kerättyjen kannatusilmoitusten tarkastamisessa käytetään otantaa. Mikäli Väestörekisterikeskus toteaa, että kelvollisia kannatusilmoituksia on alle 50 000, ja keruuaikaa on vielä jäljellä, vireillepanija voi täydentää hakemustaan toimittamalla uusia kannatusilmoituksia.

Mikäli tarkastuksessa todetaan, että kannatusilmoituksia on kertynyt riittävä määrä, kansalaisaloitteen vireillepanija voi toimittaa aloitteen eduskunnalle. Kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten tarkastuksen ja lukumäärän vahvistuspäätöksen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.

Aloite tulee toimittaa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua Väestörekisterikeskuksen päätöksestä. Eduskunnalla on velvoite ottaa asia käsiteltäväksi.

Jos aloite on lakitekstin muodossa, se käsitellään, kuten lakiehdotus. Jos kyseessä on aloite lainvalmistelun aloittamisesta, se käy ns. ainoassa käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa. Eduskunta harkitsee, hyväksyykö vai hylkääkö se kansalaisaloitteen.

Lisätiedot:
Kehityspäällikkö Pauli Pekkanen, puh. 0295 535 282

Suomessa Suomi Väestörekisterikeskus eduskunta kannatusilmoitus kansalaisaloite kansalaisaloitelaki vireillepanija väestötietojärjestelmä äänioikeutettu