Europarlamenttivaalit

Seuraavat Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa vuonna 2019. Vaalien toimittamisajanjakso on 23.–26.5.2019, jona aikana kunkin jäsenvaltion on järjestettävä vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

Suomessa europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019 ja ennakkoäänestys kotimaassa on keskiviikosta tiistaihin 15.–21.5.2019 ja ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 15.–18.5.2019.

Äänioikeus Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa määräytyy väestötietojärjestelmässä perjantaina 5.4.2019 olevien tietojen perusteella.

Europarlamenttivaaleissa valitaan 28 jäsenvaltiosta yhteensä 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin.

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on:

1) asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta
2) muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää. Edellytyksenä on, ettei henkilö ole menettänyt äänioikeuttaan siinä unionin jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on.

Muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisen äänestäminen Suomessa

Muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisen äänioikeuden edellytyksenä on, että henkilö ilmoittautuu äänioikeusrekisteriin Suomessa. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää (7.3.2019 kello 16 mennessä) maistraatille.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan). Kun henkilö on otettu Suomen äänioikeusrekisteriin, Suomen viranomaiset lähettävät siitä tiedon hänen kotivaltionsa viranomaisille, jotka poistavat hänet kotivaltion vaaliluettelosta.

Väestörekisterikeskus on lähettänyt helmikuussa 2019 erillisen tiedotekirjeen mahdollisuudesta äänestää Suomessa kaikille muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden äänioikeusikäisille kansalaisille, joilla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa.

Äänioikeutetuksi Suomessa järjestettävissä europarlamenttivaaleissa voivat rekisteröityä myös Suomessa asuvat Euroopan Unionin tai muiden kansainvälisten järjestöjen palveluksessa olevat henkilöt ja näiden perheenjäsenet, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, mikäli heidät on rekisteröity väestötietojärjestelmään.

Suomen kansalaisen äänestäminen muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa

Toisessa EU-jäsenvaltiossa asuvan Suomen kansalaisen, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan asuinvaltiossaan, on ilmoittauduttava kyseisen valtion vaaliviranomaiselle.

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei saa äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa. Kun henkilö on otettu muun Euroopan unionin jäsenvaltion vaaliluetteloon (äänioikeusrekisteriin), kyseisen valtion vaaliviranomainen lähettää siitä tiedon Väestörekisterikeskukselle, joka huolehtii siitä, että henkilöä ei oteta Suomen europarlamenttivaalien äänioikeusrekisteriin.

  • Mikäli toisen jäsenvaltion ilmoitus vastaanotetaan ja ehditään käsittelemään Väestörekisterikeskuksessa viimeistään perjantaina 5.4.2019, toisessa jäsenvaltiossa äänestäväksi ilmoitettua Suomen kansalaista ei oteta Suomen europarlamenttivaalien äänioikeusrekisteriin. Väestörekisterikeskus lähettää asiasta kirjallisen ilmoituksen henkilöille tämän väestötietojärjestelmään merkittyyn osoitteeseen
  • Mikäli toisen jäsenvaltion ilmoitus vastaanotetaan tai ehditään käsittelemään vasta perjantain 5.4.2019 jälkeen, Väestörekisterikeskus merkitsee toisessa jäsenvaltiossa äänestäväksi ilmoitetun Suomen kansalaisen äänioikeusrekisteriin äänioikeutta vailla olevaksi. Tällainen henkilö tulee ensin saamaan ilmoituksen äänioikeudesta Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa (Väestörekisterikeskuksen tiedossa 5.4.2019 olleen tilanteen mukaisesti). Myöhemmin henkilö saa erillisen kirjallisen ilmoituksen siitä, että äänioikeutta Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ei ole, koska toinen jäsenvaltio on ilmoittanut henkilön äänestävän siinä valtiossa.
  • Toisista jäsenvaltioista saatavia ilmoituksia Väestörekisterikeskus käsittelee aina äänioikeusrekisterin lainvoimaiseksi tuloon eli tiistaihin 14.5.2019 kello 12 asti. Mikäli toinen jäsenvaltio toimittaa ilmoituksen henkilön ottamisesta äänioikeusrekisteriin lähellä tätä takarajaa, viimeiset Väestörekisterikeskuksen postittamat ilmoitukset äänioikeutta vailla olemisesta ovat perillä vastaanottajillaan vasta keskiviikosta 15.5.2019 alkaen, jolloin ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla on jo käynnissä.

Väestötietojärjestelmässä olevat osoitetiedot perustuvat henkilön tekemään muuttoilmoitukseen tai maastamuuttoilmoituksen jälkeen tehtyyn ilmoitukseen ulkomaisen osoitteen muutoksesta. Ulkomailla asuva henkilö voi ilmoittaa ajantasaisen osoitteensa rekisteröitäväksi  väestötietojärjestelmään maistraatille toimitettavalla ilmoituksella

Henkilön itsensä tekemä ilmoitus äänioikeuden käyttämisestä toisessa EU:n jäsenvaltiossa on voimassa toistaiseksi, ellei henkilö itse pyydä tulla poistetuksi vaaliluettelosta, tai henkilö ei enää täytä kyseisen jäsenvaltion äänioikeuden edellytyksiä. Suomessa Väestörekisterikeskus huolehtii siitä, että maasta pois muuttanut eli käytännössä maistraatille maastamuuttoilmoituksen tehnyt toisen jäsenvaltion kansalainen ei enää ole äänioikeutettu Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa. Muissa EU:n jäsenvaltioissa vastaavaa automatiikkaa tai yhteistyötä väestökirjanpidosta ja vaaliluetteloista vastaavien viranomaisten välillä ei välttämättä ole.

Väestörekisterikeskus korostaa, että jos henkilö on aikaisemmin äänestänyt toisessa EU:n jäsenvaltiossa ja muuttaa takaisin Suomeen (tai muuhun jäsenvaltioon), ei pelkkä lähtömaan viranomaisille tehty muuttoilmoitus välttämättä johda siihen, että henkilö poistetaan automaattisesti kyseisen valtion vaaliluettelosta. Henkilön on siis syytä erikseen pyytää poistamista myös lähtömaan vaaliluettelosta maastamuuttoa koskevan ilmoituksen tekemisen yhteydessä.

Menettely tilanteissa, joissa toisen jäsenvaltion ilmoitus kyseisessä maassa äänestämisestä on virheellinen

Mikäli toisessa jäsenvaltiossa aikaisemmin asunut Suomen kansalainen katsoo menettäneensä äänioikeutensa Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa siksi, että toinen jäsenvaltio on virheellisesti ilmoittanut hänen käyttävän äänioikeutensa kyseisessä valtiossa, tulee kyseisen valtion vaaliluettelosta (äänioikeusrekisteristä) vastaavaa viranomaista pyytää virheen korjaamista, eli käytännössä vaaliluettelosta poistamista.

Kyseiseltä toisen valtion viranomaiselta tulee pyytää kirjallinen todistus vaaliluettelosta poistamisesta. Tämä todistus tulee edelleen toimittaa Väestörekisterikeskukselle, joka voi sen perusteella ja muiden edellytysten täyttyessä huolehtia siitä, että henkilö voi äänestää Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa so. äänioikeusrekisteriin lisäämisestä tai äänioikeutta vailla olemista koskevan merkinnän korjaamista.

Käytännössä toisen jäsenvaltion ilmoitusta siinä maassa äänestämisestä voidaan pitää virheellisenä, jos Suomen kansalainen väestötietojärjestelmän tietojen perusteella ei enää asu toisessa jäsenvaltiossa. Mikäli Suomen kansalainen asuu väestötietojärjestelmän tietojen perusteella Suomessa, jättää Väestörekisterikeskus toisen EU-jäsenvaltio viranomaisen ilmoituksen huomiotta, ja äänioikeus jää Suomen äänioikeusrekisteriin.

Mikäli toisen jäsenvaltion viranomainen ei esimerkiksi kyseisessä valtiossa noudatettavien määräaikojen takia voi enää tehdä muutoksia vaaliluetteloon eikä täten antaa todistusta vaaliluettelosta poistamisesta, asiaa ja mahdollisia edellytyksiä Suomen äänioikeuden palauttamiselle voi selvittää Väestörekisterikeskuksen kanssa.

Väestörekisterikeskuksen yhteystiedot europarlamenttivaalien äänioikeutta koskevissa kysymyksissä:

Väestörekisterikeskus, Vaalit, PL 123, 00531 HELSINKI
sähköposti: vrk.vaalit(at)vrk.fi
puhelin: 0295 535 530