Länkar till Statistikcentralens webbplats

 • Aktiebostadspriser
  Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter.
 • Bostadsaktiebolagens ekonomi
  Statistiken mäter bostadssamfundets boendekostnader och klarlägger vad som ingår i boendekostnaderna och vad skillnaderna i kostnader beror på.
 • Bostadshyror
  Hyresstatistiken (kvartals- och årsstatistik) beskriver hyresnivån i hyresbostadsbeståndet och hyresförändringarna på kvartals- och årsnivå.
 • Bostäder och boendeförhållanden
  Statistiken över bostäder och bostadsförhållanden är en årsstatistik och den beskriver det befintliga bostadsbeståndet, antalet bostäder och bostadshushållens boendeförhållanden årets sista dag.
 • Byggnader och fritidshus
  Statistiken över byggnader och fritidshus är en årsstatistik och den beskriver det existerande byggnads- och fritidsbestånd årets sista dag.
 • Fastighetspriser
  Statistiken beskriver prisnivåer för egnahemshus och tomter för egnahemshus och prisförändringar på kvartals- och årsbasis.

 Byggande: http://www.tilastokeskus.fi/til/rak_sv.html 

 Val: http://www.tilastokeskus.fi/til/vaa_sv.html 

 • Europaparlamentsval
  Europaparlamentsvalet hålls vart femte år i alla medlemsländer.
 • Kommunalval
  Kommunalval förrättas vart fjärde år.
 • Presidentval
  Presidentval förrättas genom direkt folkval vart sjätte år.
 • Riksdagsval
  Riksdagsval förrättas vart fjärde år.
 • Adoptioner
  Adoptionsstatistiken omfattar barn som adopterats i Finland eller utomlands av en eller flera personer som är fast bosatta i Finland.
 • Avlidna
  Statistiken över avlidna omfattar personer som på sin dödsdag varit fast bosatta i Finland.
 • Befolkning
  Statistik över Finlands befolkning, finska familjer och utlänningar bosatta i Finland
 • Befolkningsprognos
  Befolkningsprognosen beskriver den framtida befolkningsutvecklingen.
 • Befolkningsstruktur
  Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland.
 • Erhållande av finskt medborgarskap
  Statistiken beskriver utländska medborgare som är fast bosatta i Finland och som under statistikåret beviljats finskt medborgarskap.
 • Familjer
  Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad.
 • Flyttningsrörelsen
  Statistiken över flyttningsrörelsen beskriver personers flyttningar.
 • Folkmängden efter religionssamfund
 • Födda
  Statistiken beskriver antalet födda och fruktsamhet efter olika bakgrundsvariabler.
 • Förhandsuppgifter om befolkningen
  Statistiken omfattar förhandsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning.
 • Sysselsättning
  Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning.
 • Ändringar i civilstånd
  Statistiken över ändringar i civilstånd beskriver med hjälp av nyckeltal antalet äktenskap, äktenskapsskillnader, registrerade partnerskap, upplösningar av registrerade partnerskap vid skilsmässa eller dödsfall och ändringar i civilståndet.

Kuntien avainluvut: http://www.tilastokeskus.fi/tup/kunnat/index.html (tyvärr endast på finska)

Källa: Statistikcentralen