Databoksluten visar att uppgiftsskyddet inom befolkningsdatasystemet och datasystemet för certifiering har utfallit väl

Befolkningsregistercentralen ser det som viktigt att fortlöpande följa och utveckla sina handlingsmodeller samt svara för rapporteringen i samband med behandlingen av uppgifter. I detta syfte avfattar Befolkningsregistercentralen årligen ett databokslut. I databokslutet koncentreras på att omfatta dels behandling av uppgifter inom befolkningsdatasystemet och datasystemet för certifiering, dels uppföljning och övervakning av behandlingen av uppgifter.

I databokslutet har vi specificerat centrala interna anvisningarna som styr behandlingen av uppgifter vid Befolkningsregistercentralen samt lagstiftningen. Där ingår också de viktigaste nyckeltalen för behandlingen av uppgifter inom befolkningsdatasystemet och datasystemet för certifiering. Databokslutet ger en helhetsbild av nuläget när det gäller behandlingen av uppgifter och en bedömning av hur uppgiftsskyddet, datasäkerheten och integritetsskyddet har utfallit. I dokumentet ingår genomförda och föreslagna utvecklingsåtgärder samt iakttagelser om hur dimensioneringen av verksamheten behöver utvecklas. Databokslutet är i första hand avsett att vara ett redskap för ämbetsverkets ledning för att utveckla verksamheten och uppgiftsskyddet.

Vid Befolkningsregistercentralen fungerar databokslutet också som ett stöd för planering, styrning av verksamheten, rapportering och ledning. Databokslutet är även en garant för att god sed iakttas vid behandlingen av uppgifter och hanteringen av information och att den lagstiftning som styr ämbetsverkets verksamhet följs. Med databokslutet tillgodoses också den skyldighet som avses i 60 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) att ge dataombudsmannen rapporter om bland annat behandlingen av befolkningsdatasystemets logguppgifter.

Eftersom databokslutet av sekretesskäl är konfidentiellt, kan det publiceras bara i form av en sammanfattning.

Befolkningsregistercentralens databokslut för år 2012 - Sammanfattning
och bilagorna 1 - 3 (på finska)

Befolkningsregistercentralens databokslut för 2011 - Sammanfattning (på finska)

Befolkningsregistercentralens databokslut för 2010 - Sammanfattning