• Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska visa vägen för digitaliseringen och betjäna medborgarna i olika livsskeden

  23.5.2018

  I början av 2020 inleder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sin verksamhet. Myndigheten bildas i och med att Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland går samman till en enda myndighet. Myndigheten kommer i administrativt hänseende att bygga på den nuvarande Befolkningsregistercentralen.

 • Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter

  16.5.2018

  Verohallinto ottaa marraskuun 2018 alussa käyttöön Suomi.fi-valtuudet veroasioinnissa. Valtuuksia voivat käyttää jatkossa sekä henkilöasiakkaat että yritysasiakkaat.

 • Befolkningsregistercentralen ordnar anbudsförfarande gällande förmedling av verktyg för stark autentisering inom den offentliga förvaltningen

  7.5.2018

  Befolkningsregistercentralen ordnar ett anbudsförfarande gällande förmedling av verktyg för stark autentisering inom hela den offentliga förvaltningen. Anbudsförfarandet genomförs bland leverantörer av förmedlingstjänster som ingår i förtroendenätet och Befolkningsregistercentralens dynamiska upphandlingssystem. Det är meningen att det nya avtalet ska träda i kraft i början av 2019. Avtalet gäller ett år och omfattar ett optionsår.

 • Digitaliseringens sus på Spring Splash – Keväthumaus

  27.4.2018

  Spring Splash – Keväthumaus, toppmötet för digitalisering samlade de finländska föregångarna inom den digitala boomen till Finlandiahuset den 11 april 2018. I evenemanget som ordnades av finansministeriet deltog över 800 sakkunniga med intresse för den digitala brytningen. Under dagen diskuterades bland annat hur framtidens tekniker och megatrender ser ut och hur digitaliseringen ändrar maktstrukturerna i samhället.

 • Dataskyddsförordningens effekter för social- och hälsovårdens testyrkeskort

  27.4.2018

  EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, nedan förordningen, godkändes 14.4.2016 och kraven i den ska bringas i kraft före utgången av övergångsperioden som varar till 25.5.2018. Förordningen stärker individens rättigheter och friheter och samtidigt främjas utvecklingen av EU:s digitala inre marknad. Under övergångstiden ska organisationerna säkerställa att deras förfaringssätt motsvarar dataskyddsförordningen och göra behövliga ändringar. BRC och dess samarbetspartners verksamhet, behandling av personuppgifter och register som innehåller personuppgifter ska således göras förenliga med kraven innan övergångstiden löper ut 25.5.2018.

 • Ökad kännedom om Suomi.fi-webbtjänsten bland företagare

  18.4.2018

  Kännedomen om Suomi.fi-webbtjänstens företagssektion har ökat märkbart bland befintliga och blivande företagare under det senaste halvåret.

 • Aino och Leo var de populäraste förnamnen år 2017

  22.3.2018

  Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Aino och Leo, som toppade namnligan. 319 flickebarn fick som första förnamn Aino, medan 414 pojkar fick heta Leo.

 • Den könsneutrala äktenskapslagen fyller ett år - 1884 samkönade par ingick äktenskap

  6.3.2018

  Enligt uppgifter i befolkningsdatasystemet omvandlades 1 227 registrerade partnerskap till äktenskap och vigdes 657 samkönade par till äktenskap vid magistraterna före utgången av februari 2018.

 • Finlands och Estlands informationsleder kopplades samman den 7 februari – nu kan länderna utbyta information snabbt och pålitligt

  8.2.2018

  Befolkningsregistercentralen i Finland och den estniska datasystemmyndigheten Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) har kopplat samman ländernas informationsleder, dvs. X-tee och Suomi.fi. Kopplingen gör det möjligt att förmedla information elektroniskt över Finska viken mellan organisationer som anslutit sig till ländernas informationsleder. Informationsleden är en enhetlig metod att förmedla information mellan olika informationssystem som underlättar informationsutbytet. Avtal om sammankoppling av informationslederna ingicks mellan ämbetsverken i slutet av 2016.

 • Genomförandet av magistraternas och Befolkningsregistercentralens gemensamma utvecklingsprojekt startar

  24.1.2018

  Uppgifterna som sköts av magistraterna, Befolkningsregistercentralen och enheten för styrning och utveckling av magistraterna sammanslås fr.o.m. 1.1.2020. Det nya ämbetsverket kommer att svara för produktionen av alla magistraternas och Befolkningsregistercentralens tjänster. Genom att sammanslå pågående utvecklingsprojekt säkerställer man en kundorienterad utveckling av tjänsterna och ärendehanteringen vid det nya ämbetsverket.

 • Nytt ämbetsverk som främjar digitaliseringen ger handledning och betjäning i olika skeden av livet

  18.1.2018

  Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen har tillsatt ett projekt för att bereda en förening av de uppgifter som sköts av magistraterna, Befolkningsregistercentralen och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland från den 1 januari 2020. Det nya ämbetsverkets centrala uppgift är att främja digitaliseringen och producera tjänster som behövs i olika livssituationer. Magistraternas konsumentrådgivningsuppgifter överförs till Konkurrens- och konsumentverket redan innan ämbetsverken förenas.

 • Ny avtalsleverantör för produktionen av Befolkningsregistercentralens certifikatkort

  17.1.2018

  Produktionen av certifikatkort konkurrensutsattes i slutet av 2017. Anbudstävlingen har avslutats och ett beslut har tagits om den nya avtalsleverantören. Tidsfristen för anförande av besvär har gått ut. Till ny leverantör valdes Oberthur Technologies Finland Segenmark Oy.

 • Ny avtalsleverantör för produktionen av Befolkningsregistercentralens certifikatkort

  17.1.2018

  Produktionen av certifikatkort konkurrensutsattes i slutet av 2017. Anbudstävlingen har avslutats och ett beslut har tagits om den nya avtalsleverantören. Tidsfristen för anförande av besvär har gått ut. Till ny leverantör valdes Oberthur Technologies Finland Segenmark Oy.

 • I framtiden kan medborgaren jämföra tjänster i Suomi.fi – Palveluvaaka.fi stängs

  11.1.2018

  Utvecklingen av en informationstjänst som stödjer valet av social- och hälsovårdstjänster överförs till Befolkningsregistercentralen och kommer att genomföras som en del av webbtjänsten Suomi.fi. Institutet för hälsa och välfärd (THL) stänger webbtjänsten Palveluvaaka.fi den 28 februari 2018. Samtidigt lägger man också ner det serviceregister för social- och hälsovården som fungerat som informationskälla för webbtjänsten.

 • Viskari leder modigt Befolkningsregistercentralen in i framtiden

  10.1.2018

  Befolkningsregistercentralens nya överdirektör Janne Viskari inledde sin uppgift i november 2017. Viskari kom till Befolkningsregistercentralen via KaPA-programmet, som startade 2014 och för vars genomförande han ansvarade.

 • Finland får ett nytt digiämbetsverk – föreslå ett namn!

  9.1.2018

  Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen beslutade den 5 december 2017 att finansministeriet ska börja bereda en förening av de uppgifter som sköts av magistraterna, Befolkningsregistercentralen och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland från den 1 januari 2020. Uppgifterna sammanslås till en ny nationell helhet. Redan den 1 januari 2018 centraliserades flera tjänster som främjar digitaliseringen av samhället till den nuvarande Befolkningsregistercentralen.

 • Suomi.fi-nättjänsten utvidgas: heltäckande databas och rådgivningstjänst för företagare

  9.1.2018

  Suomi.fi-nättjänstens företagssidor har publicerats. All information och rådgivning gällande företagande hittas nu på en och samma plats – på Suomi.fi. Suomi.fi:s företagssidor ersätter webbplatsen FöretagsFinland.

 • Under året 2017 ingick sammanlagt 1809 samkönade par äktenskap

  5.1.2018

  Enligt uppgifterna i befolkningsdatasystem har man vid magistraterna under året 2017 omvandlat 1 189 registrerade partnerskap till äktenskap och vigt 620 samkönade par till äktenskap.

 • Nu kan du få elektronisk post från myndigheterna

  15.12.2017

  Befolkningsregistercentralen har den 15 december 2017 öppnat en ny tjänst för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Tjänsten ingår i Suomi.fi-nättjänsten.

 • Finland det första landet som inför elektronisk ärendehantering på annan persons vägnar

  5.12.2017

  Finland är det första landet i världen som gjort det möjligt för en vuxen att ge en annan person en elektronisk fullmakt att hantera ärenden på sina vägnar i social- och hälsovårdsfrågor. Ärendehantering på annan persons vägnar förutsätter att man ger en fullmakt för elektronisk ärendehantering inom hälsovården i Suomi.fi-nättjänsten. Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (Essote) är den första organisationen som introducerat den här möjligheten.

 • Arkiverade