Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Väestörekisterikeskuksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja valtiovarainministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakrjat

Suunnitelma

Valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen välinen tulossopimus

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa. Vuoden 2017 asiakirja sisältää valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen välisen tulostavoiteasiakirjan vuodelle 2017 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2018 - 2020.

Eduskunnan päättämä talousarvio

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Väestörekisterikeskuksen pääluokka on 28, luku 30 "Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto".

Seurantatiedot

Väestörekisterikeskuksen tilinpäätös

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Ministeriön kannanotot Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöksestä

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän Väestörekisterikeskuksen omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä Väestörekisterikeskuksen tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat

Väestörekisterikeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään Väestörekisterikeskuksen toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta valtiovarainministeriössä.

Väestörekisterikeskuksen talousarvioehdotukset

Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat Väestörekisterikeskuksen omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

Väestörekisterikeskuksen talousarvioehdotukset sisältyvät TTS:aan.  

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
VTV:n sivuilla

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin NETRA:ssa